ADMITERE I.P. CEEE

Să creăm viitorul tehnologizat împreună!

DE CE ELEV i.p. CEEE
admitere Turul trei - locuri vacante
ACTE DEPUSE

STOP ADMITERE TURUL ÎNTÂI ÎN:

EXTRASE DIN MONITORUL OFICIAL
ORDINELE MINISTERULUI EDUCAȚIEI
ORDINELE DIRECTORULUI PRIVIND ADMITEREA
ACTE NECESARE ADMITERE I.P. CEEE
TAXE ADMITERE ȘI ȘCOLARIZARE
Calendar ADMITERE
Calculează-ți media de concurs

PLANUL DE ADMITERE

Programe de formare profesională tehnică postsecundară

Ești absolvent de gimnaziu și ești pasionat de domeniul  IT, Electrotehnică, Electronică, Robotică, Comunicații, Metrologie, Instalații frigorifice, sisteme de climatizare? I.P. CEEE vine în întâmpinarea pasiunilor tale prin programele de studii potrivite pentru o carieră de succes! Alege I.P. CEEE!
Detalii aici

Învățământul profesional tehnic dual

Învățământul dual este centrat atât pe necesitățile elevilor, cât și a angajatorilor. Acesta își propune să ofere șanse egale tuturor tinerilor de a îmbrățișa o profesie care să le aducă beneficii și satisfacție pe termen lung, indiferent de proveniența socială, iar angajatorilor le oferă acces la forță de muncă bine calificată, conform cerințelor.
Detalii aici

Studii cu FRECVENȚĂ REDUSĂ

Învăţământul cu frecvenţă redusă reprezintă o oportunitate excelentă pentru persoanele care doresc să-şi continue studiile fără întrerupere de la activitatea profesională. I.P. CEEE oferă programe de studiu cu frecvență redusă la specialitățile 71320 Electromecanică, durata studiilor– 3 ani. Alege I.P. CEEE!
Detalii aici
Locuri Vacante anul II 2022

Programe de formare profesională tehnică postsecundară

Ești absolvent de gimnaziu și ești pasionat de domeniul  IT, Electrotehnică, Electronică, Robotică, Comunicații, Metrologie, Instalații frigorifice, sisteme de climatizare? I.P. CEEE vine în întâmpinarea pasiunilor tale prin programele de studii potrivite pentru o carieră de succes! Alege I.P. CEEE!
Detalii aici

Învățământ DUAL

Învățământul dual este centrat atât pe necesitățile elevilor, cât și a angajatorilor. Acesta își propune să ofere șanse egale tuturor tinerilor de a îmbrățișa o profesie care să le aducă beneficii și satisfacție pe termen lung, indiferent de proveniența socială, iar angajatorilor le oferă acces la forță de muncă bine calificată, conform cerințelor. Alege I.P. CEEE!
Detalii aici

Studii cu FRECVENȚĂ REDUSĂ

Învăţământul cu frecvenţă redusă reprezintă o oportunitate excelentă pentru persoanele care doresc să-şi continue studiile fără întrerupere de la activitatea profesională. I.P. CEEE oferă programe de studiu cu frecvență redusă la specialitățile 71320 Electromecanică și 71430 Comunicații poștale, durata studiilor– 3 ani. Alege I.P. CEEE!
Detalii aici

Tehnologiile Multimedia se aplică pe larg în tehnologiile computerizate moderne pentru crearea efectelor vizuale, editarea și prelucrarea secvențelor audio, video și de text în cinema, publicitate, jocuri computerizate şi la TV, efectele speciale sunt o particularitate a spoturilor publicitare și a filmului modern, care le disting de cele produse în trecut. Ele sunt prezente astăzi practic în toate filmele cinema sau spoturile publicitare. Absolvenții vor cunoaște: prelucrarea imaginilor 2D, 3D, modelarea personajelor 2D, 3D, prelucrarea secvențelor audio, video și de text, animarea personajelor 2D, 3D, crearea și implementarea efectelor vizuale în secvențe video TV, publicitate, dezvoltarea paginilor web.

Calificarea: Tehnician pentru suportul tehnic al calculatoarelor

Tehnicianul pentru suportul tehnic al calculatoarelor poate realiza următoarele sarcini de lucru:

Construcția unui sistem de calcul:

 • Identificarea componentelor unui sistem de calcul;
 • Instalarea componentelor conform specificaţiilor;
 • Verificarea funcţionării sistemului de calcul.

       Instalarea sistemelor de operare şi a programelor specifice pentru staţiile de lucru:

 • Instalarea sistemelor de operare specifice staţiilor de lucru;
 • Configurarea sistemului de operare şi a aplicaţiilor software instalate;
 • Instalarea şi configurarea dispozitivelor periferice.

       Instalare hardware şi mentenanţă:

 • Asamblarea componentelor hardware utilizate într-un calculator;
 • Asigurarea mentenanţei componentelor hardware;
 • Utilizarea metodelor specifice de protejare a programelor şi datelor;
 • Ameliorarea performanţelor sistemelor de calcul.

      Asigurarea securităţii sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare:

 • Identificarea fundamentelor şi principiilor securităţii sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare;
 • Instalarea şi configurarea sistemelor de securitate a calculatoarelor şi a reţelelor de calculatoare;
 • Utilizarea instrumentelor, procedurilor de diagnosticare si tehnicilor de depănare pentru securizarea sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare;
 • Asigurarea mentenanţei calculatoarelor şi reţelelor de calculatoare.

Realizarea conectării unei reţele de date la Internet:

 • Configurarea accesului la internet pentru o rețea de calculatoare;
 • Verificarea stării tehnice a componentelor de reţea;
 • Deservirea tehnică a componentelor de reţea;
 • Îmbunătăţirea performanţelor tehnice ale reţelelor.

Motivație: TIC reprezintă unul din cele mai dinamice domenii ale economiei, ce se  confirmă printr-un ritm sporit de dezvoltare a echipamentelor de rețea, astfel tehnicienii pentru rețele de calculatoare  sunt solicitați în unitățile economice de stat și private pentru a asigura administrarea rețelelor proprii.

Descrierea generală a domeniului de formare profesională:

Misiunea domeniului Crearea și administrarea bazelor de date și a rețelelor informaționale este formarea unei personalități integre și dezvoltarea competențelor profesionale, pentru a face față cerințelor actuale și de perspectivă ale pieței forței de muncă locale și internaționale prin:

 • acumularea unui ansamblu de cunoștințe în domeniul TIC în scopul dezvoltării profesionale și personale;
 • formarea și dezvoltarea competențelor necesare pentru activitatea în domeniul respectiv.

Absolvenții domeniului de formare profesională TIC pot activa în cadrul entităților publice sau private în departamentul serviciilor tehnice, administrator calculatoare, inspector în hardware și software al calculatoarelor, operator al sistemelor de calcul a proceselor de producție, operator la calculatoare, operator la rețele de calculatoare etc.

Abordarea de pe pozițiile contemporane impune domeniului de formare o serie de cerințe:

 • crearea unui mediu de învățare autentic, apropiat de mediul afacerilor și relevant intereselor persoanei, pentru realizarea obiectivelor proiectate: însușirea de cunoștințe, formarea de deprinderi și de competențe personale și profesionale;
 • îmbinarea aspectelor de natură teoretică/practică și cultivarea unor abilități ce pornesc de la realitățile activităților din domeniul sisteme și calculatoare;
 • structura demersurilor educaționale pe concepția „învață acționând” și dezvoltarea unor dexterități de ordin practic;
 • valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare a creativității.

Calificarea acordată:    Tehnician pentru rețele de calculatoare 

Durata studiilor:           4 ani – în baza studiilor gimnaziale.

Descrierea succintă a calificării:

Tehnicianul pentru rețele de calculatoare realizează o diversitate de operații ce presupun o foarte buna pregătire profesionala dar și calități manageriale pentru a conduce echipe de lucru, se asigura că componentele hardware și software ale rețelei funcționează la parametrii normali. În cadrul unităților economice, tehnicianul pentru rețele trebuie să cunoască, să monteze, să exploateze, să revizuiască echipamentele dar și să remedieze defecțiunile care pot surveni în timpul exploatării rețelei.

Principalele funcții majore îndeplinite sunt: planificarea activității zilnice proprii și a echipei subordonate, menținerea unui mediu corespunzător de sănătate, securitate în munca și prevenirea și stingerea incendiilor, organizarea locului de munca propriu și al subordonaților, întocmirea de documente specifice, realizarea programului de mentenanță.

 

Viziunea: Specialitatea Electroenergetică promovează ideia realizării unui învățământ de performanță – prin calitate, perfecționat prin activități diverse, conforme cu exigențele oferite de societatea modernă.
Misiunea: Programul de formare profesionala 71310 Electroenergetica din Centrul de Excelență în Energetică și Electronică asigură pregătirea profesională a elevilor pentru a putea oferi societății specialiști și absolvenți capabili de a fi cetățeni activi și eficienți, apți de a se integra în piața muncii.

Caracteristica generală:
Competenţele profesionale, dobândite de absolvenţii programului de formare profesională 71310 Electroenergetică, corespund prevederilor Cadrului Naţional al Calificărilor şi sunt bazate pe cunoştinţe și abilităţi. Specialistul calificat este capabil să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere şi reparare a instalaţiilor electrice de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice, realizează/conduce şi organizează activitatea de producţie dintr-un sector energetic al unei unităţi economice. Are aptitudini de concepere şi realizare a schemelor de montaj a instalaţiilor electrice, monitorizarea lor, analizarea parametrilor măsuraţi, supravegherea şi organizarea intervenţiilor în instalaţii în situaţii de funcţionare anormală.
Tendințe și perspective de dezvoltare profesională: Calificarea profesională obținută oferă oportunități de angajare în câmpul muncii inclusiv la entitățile economice la care elevii realizează practica de producere/practica ce anticipează probele de absolvire, dintre care se enumeră:
TERMOELECTRICA S.A.; Î.S. Moldelectrica; Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. RED Nord S.A.; Lafarge Ciment (Moldova) S.A.; S.A. Combinatul de articole din carton;
Î.S. „Fabrica de sticlă din Chişinău; S.A. Armo-Beton Chisinau; S.A. Franzeluța; S.A. Bucuria; S.A. JLC; ÎM. Regia Transport electric or. Chișinău; SRL ELECTROMOTOR SERVICE; Î.M. Lumteh.
Și un șir de agenti economici/firme/organizații de profil.
Programul de formare profesională prevede dezvoltarea competențelor profesionale conform
calificării cu scopul integrării în câmpul muncii, dar și în viața socială. In acest context frecvent se organizează și se desfășoară activități extracurriculare în care elevii au posibilitatea să se dezvolte multilateral, să devină o persoană proactivă, să dezvolte capacități de colaborare, socializare în diverse medii.
Vizualizează pagina de facebook: https://www.facebook.com/catedra.electrotehnica

Durata de studii: 4 ani – în baza studiilor gimnaziale

                           

Motivație: Importanţa soluţionării problemelor ştiinţifice şi tehnice actuale se referă la elaborarea noilor construcţii şi tehnologii de confecţionare a maşinilor şi aparatelor electrice la perfecţionarea şi calcul optim utilizat în sistemele electromecanice, pentru asigurarea fiabilităţii funcţionării, ridicării productivităţii, confortului de muncă şi ocrotirea mediului înconjurător.

Descrierea generală a domeniului de formare profesională:

Programul de formare profesională 71320 Electromecanică, are ca misiune formarea de tehnicieni cu o solidă pregătire teoretică și practică în domeniul exploatării, reparaţiei şi ajustării sistemelor electromecanice, inclusiv a transformatoarelor, maşinilor, aparatelor, dispozitivelor electrice, acţionărilor electrice. Prin competențele dobândite, în concordanță cu nevoile identificate pe piața forței de muncă și cu Cadrul Național al Calificărilor, absolvenții urmează să dispună de toate cunoștințele generale și de specialitate care să le permită exercitarea în condiții foarte bune, compatibile cu standardele internaționale, a calificicării de Electromecanic într-un domeniu de mare actualitate, și să fie capabili să rezolve probleme specifice dezvoltării tehnologice prin proiectarea, implementarea și exploatarea sistemelor și echipamentelor electromecanice.

 

Calificarea acordată:    Electromecanic

Durata studiilor:            4 ani – în baza studiilor gimnaziale, 3 ani – frecvență redusă

Descrierea succintă a calificării:

Absolvenţii domeniului de formare profesională în Electromecanică, prin activitatea de Electromecanic, va realiza montarea, exploatarea şi reparaţia echipamentului electric care asigură un proces tehnologic, de calitate din cadrul entităţilor economice în sectoarele industriale, rezidenţial, terţial, etc.

Electromecanica – domeniul ştiinţei şi tehnicii ce ţine de problemele transformării diverselor forme de energii în energie electrică şi a energiei electrice în energie mecanică şi include elaborarea, proiectarea optimă, tehnologia producerii, exploatării, reparaţiei şi ajustării sistemelor electromecanice, inclusiv a transformatoarelor, maşinilor, aparatelor, dispozitivelor electrice, acţionărilor electrice utilizate ca formă principală de obţinere şi consum a energiei electrice în realizarea proceselor tehnologice de confecţionare a produselor industriale şi agricole.

Tendințe și perspective de dezvoltare profesională: Calificarea profesională obținută oferă oportunități de angajare în câmpul muncii inclusiv la entitățile economice la care elevii realizează practica de producere/practica ce anticipează probele de absolvire, dintre care se enumeră: S.A. Termoelectrica; Î.C.S. “Premier Energy Distribution”;  S.A. RED Nord S.A.;  Lafarge Ciment (Moldova) S.A.; S.A. Combinatul de Articole din Carton; Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chişinău; S.A. Armo-Beton Chisinau; S.A. Franzeluța; S.A. Bucuria; S.A. JLC; ÎM. Regia Transport Electric or. Chișinău; SRL Electromotor-Service; Î.M. Lumteh;  S.A. Orhei-Vit; SRL Volta; SRL CARMEZ PROCESSING.
Vizualizează pagina de facebook: https://www.facebook.com/catedra.electrotehnica

 

Programul de formare profesională 71370 Rețele electrice, prin învățământ dual, are scop de a pregăti specialiști cu calificarea tehnician-electrician. Această calificare asigură formarea unor competențe profesionale, specifice domeniului tehnic și a competențelor cheie necesare inserției pe piața muncii.

Competențele profesionale permit absolvenților să realizeze lucrări de întreținere și montare a rețelelor electrice la tensiuni până la 110kV: montarea și repararea liniilor electrice aeriene, exploatarea rețelelor de distribuție până la 10kV, deservirea posturilor și stațiilor de transformare, întreținerea operativă a instalațiilor electrice, inclusiv în cadrul serviciului de evidență și monitorizare a rețelelor consumatorilor rezidențiali, juridici, etc.

Programul formării profesionale prin învățământul dual este facilități de existența unei baze materiale eficiente, incluzând spații educaționale existente în instituția de învățământ de profil și unitatea economică în calitate de bază de practică. Instruirea prin sistemul dual permite viitorilor tehnicieni-electricieni să învețe meseria chiar la întreprindere, prin ore practice în cadrul diferitor subdiviziuni tehnice și să fie pregătiți în conformitate cu cerințelor angajatorului.

Durata studiilor: 2 ani

Programul de formare profesională conține:

50% ore teoretice predate în I.P. CEEE;

50% ore de instruire practică la întreprindere  ÎCS „Premier Energy” SRL.

Motivație: Tehnicienii în domeniul Aparatelor radioelectronice de uz casnic îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în activitatea de proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea repararea, operarea, întreținerea și repararea echipamentelor electronice de uz casnic. În tehnologia de întreținere și depanare ARE – asigurarea exploatării echipamentelor radioelectronice de uz casnic, controlul stării utilajului și completării sale, pregătirea documentației tehnice pentru deservirea și repatria tehnică a mecanismelor.

Descrierea generală a domeniului de formare profesională:

Misiunea domeniului Aparatelor radioelectronice de uz casnic este formarea unei personalități integre și dezvoltarea competențelor profesionale, pentru a face față cerințelor actuale și de perspectivă ale pieței forței de muncă locale și internaționale prin:

 • acumularea unui ansamblu de cunoștințe în domeniul radioelectronicii de uz casnic în scopul dezvoltării profesionale și personale;
 • formarea și dezvoltarea competențelor necesare pentru activitatea în domeniul respectiv.

Absolvenții domeniului de formare profesională Aparate radioelectronici de uz casnic pot activa în cadrul entităților publice sau private în departamentul serviciilor tehnice în calitate de tehnician electronist, tehnician echipamente radioelectronice de uz casnic, maistru, tehnician mentenanță echipament radioelectronică de uz casnic, tehnician proiectant, tehnician pentru suport tehnic al echipamentelor electronice de uz casnic etc.

Pentru a realiza cu succes această ofertă educațională este necesar să se creeze un mediu educațional adecvat, calitativ și productiv, centrat pe elev, care se va baza pe următoarele principii de organizare a formării:

Abordarea de pe pozițiile contemporane impune domeniului de formare o serie de cerințe:

 • crearea unui mediu de învățare autentic, apropiat de mediul afacerilor și relevant intereselor persoanei, pentru realizarea obiectivelor proiectate: însușirea de cunoștințe, formarea de deprinderi și de competențe personale și profesionale;
 • îmbinarea aspectelor de natură teoretică/practică și cultivarea unor abilități ce pornesc de la realitățile activităților din domeniul sisteme și calculatoare;
 • structura demersurilor educaționale pe concepția „învață acționând” și dezvoltarea unor dexterități de ordin practic;
 • valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare a creativității.

 

Calificarea acordată:    Tehnician electronică

Durata studiilor:           4 ani – în baza studiilor gimnaziale.

Descrierea succintă a calificării:  Tehnicianul în domeniul aparatelor electronice de uz casnic trebuie să asigure: efectuarea analizei funcționării eficiente a echipamentelor radioelectronici de uz casnic cu folosirea largă a aparatajului de măsură și control; exploatarea echipamentelor electronice de uz casnic; efectuarea operațiilor tehnologice în vederea deservirii tehnice a echipamentelor electronice de uz casnic; depistarea și înlăturarea defectelor în utilajele electronice de uz casnic deservite; perfectarea documentației tehnologice și altă documentație tehnică în conformitate cu documentele normative în vigoare; depistarea și îndepărtarea lor la timp, organizarea colectivului de subalterni.

Principalele funcții majore îndeplinite sunt: planificarea și organizarea lucrului, alegerea hotărârilor optimale la planificarea lucrărilor în condițiile situațiilor nestandardizate, participarea la aprecierea calității și eficienții economice a activității, asigurarea tehnicii securității pe terenul de producție.

 

 

Motivație: Necesitatea calificării pe piața muncii rezidă din faptul că tehnicienii în domeniul electronicii și automatizărilor sunt solicitați de toate entitățile indiferent de forma de proprietate a acestora: de stat sau privată. Realizarea unor produse de calitate presupune controlarea riguroasă a procesului de producție din punct de vedere al variabilelor de proces. Abaterea de la regimul prescris se datorează unor posibile perturbații. Sesizarea și identificarea la timp a acestora are ca impact anularea efectelor negative ce pot fi induse în cadrul unui produs și poate fi asigurată și realizată prin conducerea automatizată a proceselor tehnologice.

Descrierea generală a domeniului de formare profesională:
Misiunea domeniului de formare profesională Electronică și automatică este pregătirea specialiștilor cu caracter aplicativ pentru economia națională, oferirea programului de formare bine organizat care va asigura ulterior transferul în câmpul muncii a cunoștințelor și abilităților dobândite.
Totalitatea competențelor formate vor facilita dezvoltarea competenței active la absolvenți pentru încadrarea cu succes în realitățile vieții cotidiene și realizarea impecabilă a sarcinilor în domeniul de activitate. Formarea instantanee a acestora în cadrul programului va determina dezvoltarea competenței complexe: profesionale, metodologice, sociale, personale; va asigura dezvoltarea integrală a personalității din perspectivele exigenților profesionale, social-economice, culturale și democratice pentru asumarea unui ansamblu de valori necesare propriei dezvoltări, realizări personale și profesionale într-o societate a cunoașterii, în contextul valorilor europene și general-umane.

 • Absolvenții domeniului de formare profesională în Electronică și automatică prin activitatea de proiectare (la nivel de tehnician), fabricare, montare, exploatare și reparație a echipamentelor, a utilajelor și sistemelor de automatizare asigură procesul tehnologic, calitatea serviciilor prestate din cadrul entităților economice în sectoarele industrial, rezidențial, terțial, etc.

Calificarea acordată: Tehnician automatizare a proceselor tehnologice
Durata studiilor: 4 ani – în baza studiilor gimnaziale.

Descrierea succintă a calificării:
Tehnicianul din cadrul ariei profesionale automatizarea proceselor tehnologice este capabil și posedă competențe profesionale necesare să asigure buna funcționare a echipamentului electronic de automatizare ce asigură multiplele procese tehnologice din cadrul unităților economice ale industrie naționale. La formarea profesională a tehnicianului sunt dezvoltate calitățile manageriale cei permit organizarea și conducerea grupurilor de lucru în situațiile când apare necesitatea antrenării mai multor muncitori la exercitarea atribuțiilor de serviciu. În cadrul activității profesionale, tehnicianul din automatizarea proceselor tehnologice este capabile, să monteze și să asigure buna exploatare a echipamentul electronic de automatizare din cadrul proceselor tehnologice, să identifice situațiile de defecțiune a echipamentului și să interacționeze în scopul remedierii acestuia.
Principalele funcții majore îndeplinite sunt: planificarea activității zilnice proprii și a echipei subordonate, utilizarea corectă a instrumentelor și echipamentului din cadrul activității profesionale, asigurare unui mediu corespunzător de sănătate, securitatea în timpul procesului de muncă și protecția antiincendiară, organizarea eficientă a locului de munca propriu și al subordonaților, întocmirea de documente specifice fișei postului, realizarea programului de mentenanță.

Misiunea:  de bază a specialistului Tehnician transporturi, poștă și telecomunicații (specialitatea Comunicații poștale) este formarea unei personalităţi integre şi dezvoltarea competenţelor profesionale, pentru a face față cerinţelor actuale şi de perspectivă ale pieţei forţei de muncă locale şi internaţionale prin:

 • acumularea unui ansamblu de cunoştinţe în Comunicații poștale şi Telecomunicaţii cu scopul dezvoltării profesionale şi personale;
 • formarea şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru activitatea în domeniul respectiv.

Absolvenţii domeniului de formare profesională pot activa în cadrul entităţilor publice sau private în funcție de Tehnician transporturi, poștă și telecomunicații, în calitate de operatori în Oficiile și Agențiile poștale ale Î.S. Poșta Moldovei, în ofiiciile Centrelor de telecomunicații, controlului vamal,  cartatori în secțiile Centrelor și Direcțiilor poștale în cadrul intern și internațional, instructori, trezorieri în Centrele și Direcțiile poștale, însoțitori de poștă, curieri, agenți de comerț, agenți de schimb valutar, agenți la băncile economice și comerciale, tehnicieni de utilizare a echipamentului tehnic și a programelor folosite la prestarea serviciilor poștale și de alt gen. Posibilităţile de avansare pe verticală spre calificări de nivel superior: după 1 an de vechime în muncă pot fi promovați pe scara ierarhică spre posturile de adjuncți, șefi oficii poștale în cele de peste 1100 de Oficii și Agenții poștale, secțiilor și sectoarelor de producție instructori și manageri în unitățile de producție a Î.S. Poșta Moldovei și operatori privați (DHL; TNT; UPS etc.). Ținând cont și de faptul că specialitatea este înrudită cu domeniul financiar-bancar și economic, după o perfecționare succintă sunt, conform estimărilor reale,  solicitați în domeniul comerţ, finaciar-bancar la posturi de operatori, economiști, contabili, vânzători, agenți de schimb valutar, etc.

Dat fiind faptul că serviciul poștal reprezintă sorgintea unui serviciu universal, care funcționează în toate țările lumii fiind reglamentate de reguli și cerințe tehnologice unice absolvenții pot fi angajați fără dificultate în orice țară la posturile sus menționate.

Calificarea: Tehnician transporturi, poștă și telecomunicații

Durata de studii:  4 ani – în baza studiilor gimnaziale

                            

Decrierea succintă a calificării:

Tehnician transporturi, poștă și telecomunicații are competențe transversale caracteristice domeniului, formate prin cunoaşterea unei limbi străine şi a comunicării, a fenomenelor statale şi de drept, a filosofiei şi eticii profesionale, a tehnologiilor informaţionale, a fenomenelor micro și macro economiei, marketingului și managementului. Este autonom și responsabil, interactiv social, se dezvoltă personal şi profesional, este capabil să se adapteze operativ şi eficient la modificările din societate.

Tehnicianul transporturi, poștă și telecomunicații are competențe profesionale caracteristice domeniului și în particular programelor de formare bazate pe cunoștințe, abilități și alte achiziții din Comunicații poștale, transporturi și telecomunicații, să asigure: efectuarea analizei funcţionării eficiente a rețelei poștale, asigurarea indicatorilor de calitate de deservire și a serviciilor prestate, îndeplinirea corectă a proceselor și operațiilor tehnologice de primire, prelucrare, transportare și înmânare a trimiterilor poștale interne și internaționale a presei, prestarea altor servicii aferente. Îndeplinirea cerințelor de deservire, securitate, sănătate și igienă a muncii.

Motivație: Tehnicienii în domeniul Electronicii îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în activitatea de cercetare în electronică, proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea repararea, operarea, întreținerea și repararea echipamentelor electronice.

Descrierea generală a domeniului de formare profesională:
     Misiunea domeniului Electronică este formarea unei personalități integre și dezvoltarea competențelor profesionale, pentru a face față cerințelor actuale și de perspectivă ale pieței forței de muncă locale și internaționale prin:

 • acumularea unui ansamblu de cunoștințe în domeniul electronicii în scopul dezvoltării profesionale și personale;
 • formarea și dezvoltarea competențelor necesare pentru activitatea în domeniul respectiv.

     Absolvenții domeniului de formare profesională Electronică pot activa în cadrul entităților publice sau private în departamentul serviciilor tehnice în calitate de tehnician electronist, tehnician metrolog, maistru electronică, tehnician mentenanță electromecanică-automatică echipamente industriale, tehnician proiectant electronică, radioelectronist stații de emisie radio-TV, tehnician pentru suport tehnic al echipamentelor electronice, tehnician radioelectronist etc.
     Pentru a realiza cu succes această ofertă educațională este necesar să se creeze un mediu educațional adecvat, calitativ și productiv, centrat pe elev, care se va baza pe următoarele principii de organizare a formării:
     Abordarea de pe pozițiile contemporane impune domeniului de formare o serie de cerințe:
crearea unui mediu de învățare autentic, apropiat de mediul afacerilor și relevant intereselor persoanei, pentru realizarea obiectivelor proiectate: însușirea de cunoștințe, formarea de deprinderi și de competențe personale și profesionale;
îmbinarea aspectelor de natură teoretică/practică și cultivarea unor abilități ce pornesc de la realitățile activităților din domeniul sisteme și calculatoare;
structura demersurilor educaționale pe concepția „învață acționând” și dezvoltarea unor dexterități de ordin practic;
valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare a creativității.

 

Calificarea acordată: Tehnician electronică
Durata studiilor: 4 ani – în baza studiilor gimnaziale.

 

Descrierea succintă a calificării:
     Tehnicianul în domeniul electronicii trebuie să asigure: efectuarea analizei funcționării eficiente a echipamentelor electrice și electronice cu folosirea largă a aparatajului de măsură și control; exploatarea echipamentelor electronice; efectuarea operațiilor tehnologice în vederea deservirii tehnice a echipamentelor electrice și electronice; depistarea și înlăturarea defectelor în utilajele electronice deservite; perfectarea documentației tehnologice și altă documentație tehnică în conformitate cu documentele normative în vigoare; folosirea literaturii normative; preîntâmpinarea refuzurilor și defectelor utilajului, depistarea și îndepărtarea lor la timp, organizarea colectivului de subalterni.
Principalele funcții majore îndeplinite sunt: planificarea și organizarea lucrului, alegerea hotărârilor optimale la planificarea lucrărilor în condițiile situațiilor nestandardizate, participarea la aprecierea calității și eficienții economice a activității, asigurarea tehnicii securității pe terenul de producție.

Absolvenții Centrului de Excelență în Energetică și Electronică, specialitatea Electronică pot activa:

 • Tehnician în domeniul deservirii echipamentele electronice (S.A. „TOPAZ”, SRL „ComelPRO”, Compania ADD Grup ş. a.)
 • Staţii radio, studiouri şi centre de radio şi televiziune;
 • Bănci şi firme comerciale dotate cu sisteme ielectronice (Banca Naţională RM, MICB, AIB, Centrul resurselor informaţionale de stat „Registru” ş.a.);
 • Firme specializate în instalarea şi întreţinerea echipamentelor electronice de comunicaţii (Î.S. Centru Naţional pentru Frecvenţe Radio, Î.S. Radiocomunicaţii, SRL STARNET, SRL Sun Communications, SRL SATELIT TV, VIDEO SECURITI SRL, Steinel Electronic SRL etc.);
 • Activităţi în domeniile mentenanţă, servicii, exploatare, dezvoltare sistemelor electronice şi de telecomunicaţii (Î.S. „Servicii Pază a MAI”, SRL GSS – Securitate etc.);
 • Întreprinderi în domeniul schemotehnicii, S.A. INTROSCOP, SRL DRÄXLMAIER, SRL Fujicura;
 • Întreprinderi care îşi desfăşoară activităţile în domeniul TIC.
 

Motivație:  Domeniul telecomunicaţiilor reprezintă astăzi unul dintre cele mai dinamice sectoare de activitatea din economia mondială. Globalizarea şi modernizarea societăţii este bazată pe schimbul rapid, transparent şi calitativ al informaţiilor, astfel reuşita acestora nu poate fi concepută fără un sistem de telecomunicaţii eficient, dezvoltat uniform la nivelul întregii ţări şi interconectat cu sistemul regional şi mondial de telecomunicații.

Descrierea generală a domeniului de formare profesională:

Tehnicianul rețele de telecomunicații lucrează în unitățile care furnizează servicii de telecomunicaţii, instalează reţele şi asigură mentenanţa acestora, în unitățile de producţie a echipamentelor electronice pentru telecomunicații, în unitățile economice care produc montaje/subansamble/echipamente electronice pentru telecomunicații, și în unități economice specializate în întreținerea şi depanarea maşinilor automate şi/sau linii automate de fabricație.

Tehnicianul rețele de telecomunicații realizează o diversitate de operații ce presupun o foarte buna pregătire profesionala, dar şi calități manageriale pentru a conduce echipe de lucru, se asigura ca şi componentele şi echipamentele electronice pentru telecomunicații funcționează la parametrii normali şi monitorizează procesele tehnologice la echipamente electronice. În cadrul unităților de producție, tehnicianul trebuie să cunoască, să monteze, să exploateze, să revizuiască echipamentele dar şi să remedieze defecțiunile electronice, electrice şi mecanice care pot surveni în timpul funcționării acestora. Totodată tehnicianul execută măsurători produselor realizate cu scopul de a înlătura problemele apărute şi efectuează reglajele corespunzătoare, conectarea abonaților la servicii noi de telecomunicați.

Calificarea: tehnician rețele de telecomunicații

Durata de studii: 4 ani – în baza studiilor gimnaziale

                          

Descrierea succintă a calificării:

Pentru realizarea cerințelor ocupației, tehnicianul rețele de telecomunicații trebuie să posede un volum bogat de cunoștințe teoretice şi practice din mai multe domenii (electric, electronic, mecanic, management), deoarece el trebuie să organizeze şi să conducă echipe de lucru şi poate suplini pe oricare din subalterni. În plus are nevoie de o serie de aptitudini, inclusiv manageriale, strict necesare îndeplinirii sarcinilor ce-i revin.

Principalele funcții majore îndeplinite sunt: planificarea activității zilnice proprii şi a echipei subordonate, menținerea unui mediu corespunzător de sănătate, securitate în munca şi prevenirea şi stingerea incendiilor, organizarea locului de munca propriu şi al subordonaților, întocmirea de documente specifice, asigurarea calității lucrărilor executate de el sau de echipa subordonată, realizarea programului de mentenanţă, realizarea activităților de instalare/ montaj echipamente, utilizează instrumente de proces, monitorizarea proceselor industriale, întreținerea instrumentelor/echipamentelor de proces, realizarea activităților de testare/verificare a echipamentelor/instrumentelor de proces.

Post de muncă:

 • Specialist conectări
 • Electromontor
 • Sudor fibră optică
 • Operator suport tehnic
 • Operator suport clienți
 • Operator instalări și deranjamente
 • Consultant vînzări
 • Operator Telemarketing
 • Specilist în sisteme de securitate și alarmă
 • Tehnician al Centrului de Service
 • Instalator al sistemeleor de securitate ș.a.

Angajări la întreprinderi de ramură:

 • MOLDTELECOM
 • SRL STARNET
 • ORANGE
 • MOLDCELL
 • SRL ARAX-IMPEX
 • Î.S. RADIOCOMUNICAȚII ș.a.

 

Calificarea acordată:    Tehnician radioelectronist

Durata studiilor:           4 ani – în baza studiilor gimnaziale.

Descrierea succintă a calificării:

Tehnicianul radioelectronist este capabil: să exploateze, să monteze, să revizuiască echipamentele dar și să remedieze defecțiunile la toate tipurile de echipamente din stațiile de teleradio comunicații și satelit. Deasemenea, tehnicianul execută măsurătorile specifice necesare înlăturării deranjamentelor complexe și efectuării reglajelor speciale la echipamentele din statiile de teleradio comunicații și satelit.

 

Motivație: Tehnicienii în domeniul frigorificii este specialistul care posedă competențe de efectuare a activităților de diagnosticare, deservire, reparație și testare a aparatelor și utilajelor frigorifice de uz casnic și cel industrial.

Descrierea generală a domeniului de formare profesională:

Misiunea domeniului Mecanică și prelucrarea metalelor este pregătirea specialiștilor pentru a activa în calitate de tehnician în frigorifică la întreprinderi și deservire socială a populației, în gospodării, oficii, unități comerciale și la alți agenți economici care utilizează utilaj frigorific, ocupând funcții conform clasificatorului ocupațional.

Pentru a realiza cu succes această ofertă educațională este necesar să se creieze un mediu educațional adecvat, calitativ și productiv, centrat pe elev, care se va baza pe următoarele principii de organizare a formării:

 • crearea unui mediu de învățare autentic, apropiat de mediul afacerilor și relevant intereselor persoanei, pentru realizarea obiectivelor proiectate: însușirea de cunoștințe, formarea de deprinderi și de competențe personale și profesionale;
 • îmbinarea aspectelor de natură teoretică/practică și cultivarea unor abilități ce pornesc de la realitățile activităților din domeniul sisteme și calculatoare;
 • structura demersurilor educaționale pe concepția „învață acționând” și dezvoltarea unor dexterități de ordin practic;
 • valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare a creativității.

Calificarea acordată:    Tehnician frigotehnist

Durata studiilor:           4 ani – în baza studiilor gimnaziale.

 

Descrierea succintă a calificării:

Tehnicianul frigotehnist trebuie să asigure: efectuarea analizei funcționării eficiente a echipamentelor frigorifice cu folosirea largă a aparatajului de măsură și control, diagnosticarea, exploatarea și repararea aparatelor și utilajului frigorific de uz casnic și cel industrial pentru majorarea fiabilității. Această componentă urmărește atât asimilarea cunoștințelor cât și formarea deprinderilor practice.

Absolventul Programului de formare profesională în domeniul Mașini, instalații frigorifice și sisteme de climatizare poate fi angajat în câmpul muncii în diverse unități economice, admiterea în instituțiile de învățământ superior

Principalele funcții majore îndeplinite sunt: planificarea și organizarea lucrului, alegerea hotărârilor optimale la planificarea lucrărilor în condițiile situațiilor nestandardizate, participarea la aprecierea calității și eficienții economice a activității, asigurarea tehnicii securității pe terenul de producție.

Civilizația modernă supradotată cu tehnică, supraelectronizată în toate sferele de activitate umană nu poate exista fără:
•    Măsurare și precizie;
•    Standarde;
•    Calitate.
Lipsa unei componente din cele trei poate duce la catastrofe, tragedii, haos și, ca urmare, la frânarea dezvoltării civilizației. Rolul unui specialist în acest domeniu este de a asigura, din punct de vedere al preciziei, standarde și calități tuturor produselor industriale și alimentare. Pe parcursul anilor de studii elevii vor forma competențe specifice de:
–    formulare și soluționare a problemelor metrologiei și subdomeniilor acesteia cu caracter de studiu și de aplicare;
–    utilizare în activitatea profesională a bazelor tehnice ale specialității;
–    obținere și interpretare a datelor specifice relevante din domeniul metrologiei și subdomeniile acesteia;
–    demonstrare a abilităților practice de rezolvarea problemelor specifice din domeniul metrologiei și subdomeniilor acesteia;
–    aplicare a cunoștințelor în domeniul metrologiei la modelarea matematică și computațională a proceselor metrologice;
–    interpretare a datelor obținute din măsurările și observațiile de laborator;
–    utilizare a metodelor, instrumentelor, utilajului și tehnologiilor moderne pentru activități de măsurare și monitorizare a caracteristicilor și parametrilor dispozitivelor metrologice.
Absolvenții specialității pot activa:
–    la instituțiile de Stat de Metrologie, standarde și certificarea producției;
–    în oficiile de pe teren (regionale) ale acestui departament;
–    la vamă;
–    la fabrici, uzine (în producție);
–    în laboratoarele de expertiză a calității mărfurilor.

Tehnologiile Multimedia se aplică pe larg în tehnologiile computerizate moderne pentru crearea efectelor vizuale, editarea și prelucrarea secvențelor audio, video și de text în cinema, publicitate, jocuri computerizate şi la TV, efectele speciale sunt o particularitate a spoturilor publicitare și a filmului modern, care le disting de cele produse în trecut. Ele sunt prezente astăzi practic în toate filmele cinema sau spoturile publicitare. Absolvenții vor cunoaște: prelucrarea imaginilor 2D, 3D, modelarea personajelor 2D, 3D, prelucrarea secvențelor audio, video și de text, animarea personajelor 2D, 3D, crearea și implementarea efectelor vizuale în secvențe video TV, publicitate, dezvoltarea paginilor web.

Calificarea: Tehnician pentru suportul tehnic al calculatoarelor

Tehnicianul pentru suportul tehnic al calculatoarelor poate realiza următoarele sarcini de lucru:

Construcția unui sistem de calcul:

 • Identificarea componentelor unui sistem de calcul;
 • Instalarea componentelor conform specificaţiilor;
 • Verificarea funcţionării sistemului de calcul.

       Instalarea sistemelor de operare şi a programelor specifice pentru staţiile de lucru:

 • Instalarea sistemelor de operare specifice staţiilor de lucru;
 • Configurarea sistemului de operare şi a aplicaţiilor software instalate;
 • Instalarea şi configurarea dispozitivelor periferice.

       Instalare hardware şi mentenanţă:

 • Asamblarea componentelor hardware utilizate într-un calculator;
 • Asigurarea mentenanţei componentelor hardware;
 • Utilizarea metodelor specifice de protejare a programelor şi datelor;
 • Ameliorarea performanţelor sistemelor de calcul.

      Asigurarea securităţii sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare:

 • Identificarea fundamentelor şi principiilor securităţii sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare;
 • Instalarea şi configurarea sistemelor de securitate a calculatoarelor şi a reţelelor de calculatoare;
 • Utilizarea instrumentelor, procedurilor de diagnosticare si tehnicilor de depănare pentru securizarea sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare;
 • Asigurarea mentenanţei calculatoarelor şi reţelelor de calculatoare.

Realizarea conectării unei reţele de date la Internet:

 • Configurarea accesului la internet pentru o rețea de calculatoare;
 • Verificarea stării tehnice a componentelor de reţea;
 • Deservirea tehnică a componentelor de reţea;
 • Îmbunătăţirea performanţelor tehnice ale reţelelor.

Motivație: TIC reprezintă unul din cele mai dinamice domenii ale economiei, ce se  confirmă printr-un ritm sporit de dezvoltare a echipamentelor de rețea, astfel tehnicienii pentru rețele de calculatoare  sunt solicitați în unitățile economice de stat și private pentru a asigura administrarea rețelelor proprii.

Descrierea generală a domeniului de formare profesională:

Misiunea domeniului Crearea și administrarea bazelor de date și a rețelelor informaționale este formarea unei personalități integre și dezvoltarea competențelor profesionale, pentru a face față cerințelor actuale și de perspectivă ale pieței forței de muncă locale și internaționale prin:

 • acumularea unui ansamblu de cunoștințe în domeniul TIC în scopul dezvoltării profesionale și personale;
 • formarea și dezvoltarea competențelor necesare pentru activitatea în domeniul respectiv.

Absolvenții domeniului de formare profesională TIC pot activa în cadrul entităților publice sau private în departamentul serviciilor tehnice, administrator calculatoare, inspector în hardware și software al calculatoarelor, operator al sistemelor de calcul a proceselor de producție, operator la calculatoare, operator la rețele de calculatoare etc.

Abordarea de pe pozițiile contemporane impune domeniului de formare o serie de cerințe:

 • crearea unui mediu de învățare autentic, apropiat de mediul afacerilor și relevant intereselor persoanei, pentru realizarea obiectivelor proiectate: însușirea de cunoștințe, formarea de deprinderi și de competențe personale și profesionale;
 • îmbinarea aspectelor de natură teoretică/practică și cultivarea unor abilități ce pornesc de la realitățile activităților din domeniul sisteme și calculatoare;
 • structura demersurilor educaționale pe concepția „învață acționând” și dezvoltarea unor dexterități de ordin practic;
 • valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare a creativității.

Calificarea acordată:    Tehnician pentru rețele de calculatoare 

Durata studiilor:           4 ani – în baza studiilor gimnaziale.

Descrierea succintă a calificării:

Tehnicianul pentru rețele de calculatoare realizează o diversitate de operații ce presupun o foarte buna pregătire profesionala dar și calități manageriale pentru a conduce echipe de lucru, se asigura că componentele hardware și software ale rețelei funcționează la parametrii normali. În cadrul unităților economice, tehnicianul pentru rețele trebuie să cunoască, să monteze, să exploateze, să revizuiască echipamentele dar și să remedieze defecțiunile care pot surveni în timpul exploatării rețelei.

Principalele funcții majore îndeplinite sunt: planificarea activității zilnice proprii și a echipei subordonate, menținerea unui mediu corespunzător de sănătate, securitate în munca și prevenirea și stingerea incendiilor, organizarea locului de munca propriu și al subordonaților, întocmirea de documente specifice, realizarea programului de mentenanță.

 

Viziunea: Specialitatea Electroenergetică promovează ideia realizării unui învățământ de performanță – prin calitate, perfecționat prin activități diverse, conforme cu exigențele oferite de societatea modernă.
Misiunea: Programul de formare profesionala 71310 Electroenergetica din Centrul de Excelență în Energetică și Electronică asigură pregătirea profesională a elevilor pentru a putea oferi societății specialiști și absolvenți capabili de a fi cetățeni activi și eficienți, apți de a se integra în piața muncii.

Caracteristica generală:
Competenţele profesionale, dobândite de absolvenţii programului de formare profesională 71310 Electroenergetică, corespund prevederilor Cadrului Naţional al Calificărilor şi sunt bazate pe cunoştinţe și abilităţi. Specialistul calificat este capabil să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere şi reparare a instalaţiilor electrice de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice, realizează/conduce şi organizează activitatea de producţie dintr-un sector energetic al unei unităţi economice. Are aptitudini de concepere şi realizare a schemelor de montaj a instalaţiilor electrice, monitorizarea lor, analizarea parametrilor măsuraţi, supravegherea şi organizarea intervenţiilor în instalaţii în situaţii de funcţionare anormală.
Tendințe și perspective de dezvoltare profesională: Calificarea profesională obținută oferă oportunități de angajare în câmpul muncii inclusiv la entitățile economice la care elevii realizează practica de producere/practica ce anticipează probele de absolvire, dintre care se enumeră:
TERMOELECTRICA S.A.; Î.S. Moldelectrica; Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. RED Nord S.A.; Lafarge Ciment (Moldova) S.A.; S.A. Combinatul de articole din carton;
Î.S. „Fabrica de sticlă din Chişinău; S.A. Armo-Beton Chisinau; S.A. Franzeluța; S.A. Bucuria; S.A. JLC; ÎM. Regia Transport electric or. Chișinău; SRL ELECTROMOTOR SERVICE; Î.M. Lumteh.
Și un șir de agenti economici/firme/organizații de profil.
Programul de formare profesională prevede dezvoltarea competențelor profesionale conform
calificării cu scopul integrării în câmpul muncii, dar și în viața socială. In acest context frecvent se organizează și se desfășoară activități extracurriculare în care elevii au posibilitatea să se dezvolte multilateral, să devină o persoană proactivă, să dezvolte capacități de colaborare, socializare în diverse medii.
Vizualizează pagina de facebook: https://www.facebook.com/catedra.electrotehnica

Durata de studii: 4 ani – în baza studiilor gimnaziale

                           

Motivație: Importanţa soluţionării problemelor ştiinţifice şi tehnice actuale se referă la elaborarea noilor construcţii şi tehnologii de confecţionare a maşinilor şi aparatelor electrice la perfecţionarea şi calcul optim utilizat în sistemele electromecanice, pentru asigurarea fiabilităţii funcţionării, ridicării productivităţii, confortului de muncă şi ocrotirea mediului înconjurător.

Descrierea generală a domeniului de formare profesională:

Programul de formare profesională 71320 Electromecanică, are ca misiune formarea de tehnicieni cu o solidă pregătire teoretică și practică în domeniul exploatării, reparaţiei şi ajustării sistemelor electromecanice, inclusiv a transformatoarelor, maşinilor, aparatelor, dispozitivelor electrice, acţionărilor electrice. Prin competențele dobândite, în concordanță cu nevoile identificate pe piața forței de muncă și cu Cadrul Național al Calificărilor, absolvenții urmează să dispună de toate cunoștințele generale și de specialitate care să le permită exercitarea în condiții foarte bune, compatibile cu standardele internaționale, a calificicării de Electromecanic într-un domeniu de mare actualitate, și să fie capabili să rezolve probleme specifice dezvoltării tehnologice prin proiectarea, implementarea și exploatarea sistemelor și echipamentelor electromecanice.

 

Calificarea acordată:    Electromecanic

Durata studiilor:            4 ani – în baza studiilor gimnaziale, 3 ani – frecvență redusă

Descrierea succintă a calificării:

Absolvenţii domeniului de formare profesională în Electromecanică, prin activitatea de Electromecanic, va realiza montarea, exploatarea şi reparaţia echipamentului electric care asigură un proces tehnologic, de calitate din cadrul entităţilor economice în sectoarele industriale, rezidenţial, terţial, etc.

Electromecanica – domeniul ştiinţei şi tehnicii ce ţine de problemele transformării diverselor forme de energii în energie electrică şi a energiei electrice în energie mecanică şi include elaborarea, proiectarea optimă, tehnologia producerii, exploatării, reparaţiei şi ajustării sistemelor electromecanice, inclusiv a transformatoarelor, maşinilor, aparatelor, dispozitivelor electrice, acţionărilor electrice utilizate ca formă principală de obţinere şi consum a energiei electrice în realizarea proceselor tehnologice de confecţionare a produselor industriale şi agricole.

Tendințe și perspective de dezvoltare profesională: Calificarea profesională obținută oferă oportunități de angajare în câmpul muncii inclusiv la entitățile economice la care elevii realizează practica de producere/practica ce anticipează probele de absolvire, dintre care se enumeră: S.A. Termoelectrica; Î.C.S. “Premier Energy Distribution”;  S.A. RED Nord S.A.;  Lafarge Ciment (Moldova) S.A.; S.A. Combinatul de Articole din Carton; Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chişinău; S.A. Armo-Beton Chisinau; S.A. Franzeluța; S.A. Bucuria; S.A. JLC; ÎM. Regia Transport Electric or. Chișinău; SRL Electromotor-Service; Î.M. Lumteh;  S.A. Orhei-Vit; SRL Volta; SRL CARMEZ PROCESSING.
Vizualizează pagina de facebook: https://www.facebook.com/catedra.electrotehnica

 

Programul de formare profesională 71370 Rețele electrice promovează ideia realizării unui învățământ de performanță – prin calitate în cadrul activităților de formare personală și profesională orientată în următoarele direcții:

 • formare generală – dezvoltarea competențelor care asigură succesul/reușita activității profesionale în toate situațiile de manifestare;
 • formare de profil (teoretică și practică) – acumularea cunoștințelor şi formarea abilităţilor de bază, integrate în competenţe profesionale, calificarea Tehnician-electrician;
 • formare opțională – extinderea cunoştinţelor şi dezvoltarea unor aptitudini ale elevilor în domeniul de formare profesională ales sau în alte domenii adiacente.

Caracteristica generală a programului de formare profesională 71370 Rețele electrice:
Competențele profesionale dobândite de absolvenţii programului de formare profesională 71370 Rețele electrice permit absolvenților să realizeze lucrări de întreținere și montare a rețelelor electrice la tensiuni până la 110 kV: montarea și repararea liniilor electrice aeriene, exploatarea rețelelor de distribuție pînă la 10 kV, deservirea posturilor și stațiilor de transformare, întreținerea operativă a instalațiilor electrice, inclusiv în cadrul serviciului de evidență și monitorizare a rețelelor consumatorilor rezidențiali, juridici, etc.

Caracteristici specifice instruirii prin învățământ dual 71370 Rețele electrice:
Programul formării profesionale prin învățământ dual este facilitat de existența unei baze materiale eficiente, incluzând spații educaționale existente în instituția de învățământ I.P. Centrul de Excelență în Energetică și Electronică și unitate economică Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. în calitate de bază de practică.

 

Durata studiilor 2 ani:
50 % în instituție (semestrul 1 și semestrul 3);
50 % la companie (semestrul 2 și semestrul 4), în condiții reale de munc

Facilități pentru elevi:
– echipament de protecție pentru perioada instruirii la companie;
– achitarea lunară a salariului de ucenicie, burse de studii;
– posibilitatea de a participa la concursul: Burse pentru performanțe în Învățământul dual, organizatorii Camera de Comerț și Industrie a RM și proiectul GIZ: Promovarea ÎPT pentru o economie verde.

Cooperarea între I.P.CEEE și Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A:
– elaborarea curricula programului de formare profesională: planul de învățământ și curricula unităților de curs pentru instruirea de profil;
– participarea agentului economic la procesul de evaluare și certificare a competențelor elevului-ucenicului;
– instruirea cadrelor didactice de specialitate prin stagii de perfecționare în cadrul companiei și în cadrul proiectului GIZ: Promovarea ÎPT pentru o economie verde.

Tendințe și perspective de dezvoltare profesională:
Calificarea profesională obținută oferă oportunități de angajare în câmpul muncii în serviciile companiei:
Serviciul Operarea și Exploatarea Evidenței;
Serviciul Operarea și Întreținerea Rețelelor;
Serviciul Protecții și Telecontrol;
Serviciul Linii de Tensiune Înaltă;
Serviciul Stații de Transformare.

Angajarea în compania partener, se face benevol, în cazul existenței locurilor vacante, iar absolvenții sunt liberi în conturarea traseului propriu profesional în baza calificării obținute (se pot angaja și în alte companii).

Motivație: Tehnicienii în domeniul Aparatelor radioelectronice de uz casnic îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în activitatea de proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea repararea, operarea, întreținerea și repararea echipamentelor electronice de uz casnic. În tehnologia de întreținere și depanare ARE – asigurarea exploatării echipamentelor radioelectronice de uz casnic, controlul stării utilajului și completării sale, pregătirea documentației tehnice pentru deservirea și repatria tehnică a mecanismelor.

Descrierea generală a domeniului de formare profesională:

Misiunea domeniului Aparatelor radioelectronice de uz casnic este formarea unei personalități integre și dezvoltarea competențelor profesionale, pentru a face față cerințelor actuale și de perspectivă ale pieței forței de muncă locale și internaționale prin:

 • acumularea unui ansamblu de cunoștințe în domeniul radioelectronicii de uz casnic în scopul dezvoltării profesionale și personale;
 • formarea și dezvoltarea competențelor necesare pentru activitatea în domeniul respectiv.

Absolvenții domeniului de formare profesională Aparate radioelectronici de uz casnic pot activa în cadrul entităților publice sau private în departamentul serviciilor tehnice în calitate de tehnician electronist, tehnician echipamente radioelectronice de uz casnic, maistru, tehnician mentenanță echipament radioelectronică de uz casnic, tehnician proiectant, tehnician pentru suport tehnic al echipamentelor electronice de uz casnic etc.

Pentru a realiza cu succes această ofertă educațională este necesar să se creeze un mediu educațional adecvat, calitativ și productiv, centrat pe elev, care se va baza pe următoarele principii de organizare a formării:

Abordarea de pe pozițiile contemporane impune domeniului de formare o serie de cerințe:

 • crearea unui mediu de învățare autentic, apropiat de mediul afacerilor și relevant intereselor persoanei, pentru realizarea obiectivelor proiectate: însușirea de cunoștințe, formarea de deprinderi și de competențe personale și profesionale;
 • îmbinarea aspectelor de natură teoretică/practică și cultivarea unor abilități ce pornesc de la realitățile activităților din domeniul sisteme și calculatoare;
 • structura demersurilor educaționale pe concepția „învață acționând” și dezvoltarea unor dexterități de ordin practic;
 • valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare a creativității.

 

Calificarea acordată:    Tehnician electronică

Durata studiilor:           4 ani – în baza studiilor gimnaziale.

Descrierea succintă a calificării:  Tehnicianul în domeniul aparatelor electronice de uz casnic trebuie să asigure: efectuarea analizei funcționării eficiente a echipamentelor radioelectronici de uz casnic cu folosirea largă a aparatajului de măsură și control; exploatarea echipamentelor electronice de uz casnic; efectuarea operațiilor tehnologice în vederea deservirii tehnice a echipamentelor electronice de uz casnic; depistarea și înlăturarea defectelor în utilajele electronice de uz casnic deservite; perfectarea documentației tehnologice și altă documentație tehnică în conformitate cu documentele normative în vigoare; depistarea și îndepărtarea lor la timp, organizarea colectivului de subalterni.

Principalele funcții majore îndeplinite sunt: planificarea și organizarea lucrului, alegerea hotărârilor optimale la planificarea lucrărilor în condițiile situațiilor nestandardizate, participarea la aprecierea calității și eficienții economice a activității, asigurarea tehnicii securității pe terenul de producție.

 

 

Motivație: Necesitatea calificării pe piața muncii rezidă din faptul că tehnicienii în domeniul electronicii și automatizărilor sunt solicitați de toate entitățile indiferent de forma de proprietate a acestora: de stat sau privată. Realizarea unor produse de calitate presupune controlarea riguroasă a procesului de producție din punct de vedere al variabilelor de proces. Abaterea de la regimul prescris se datorează unor posibile perturbații. Sesizarea și identificarea la timp a acestora are ca impact anularea efectelor negative ce pot fi induse în cadrul unui produs și poate fi asigurată și realizată prin conducerea automatizată a proceselor tehnologice.

Descrierea generală a domeniului de formare profesională:
Misiunea domeniului de formare profesională Electronică și automatică este pregătirea specialiștilor cu caracter aplicativ pentru economia națională, oferirea programului de formare bine organizat care va asigura ulterior transferul în câmpul muncii a cunoștințelor și abilităților dobândite.
Totalitatea competențelor formate vor facilita dezvoltarea competenței active la absolvenți pentru încadrarea cu succes în realitățile vieții cotidiene și realizarea impecabilă a sarcinilor în domeniul de activitate. Formarea instantanee a acestora în cadrul programului va determina dezvoltarea competenței complexe: profesionale, metodologice, sociale, personale; va asigura dezvoltarea integrală a personalității din perspectivele exigenților profesionale, social-economice, culturale și democratice pentru asumarea unui ansamblu de valori necesare propriei dezvoltări, realizări personale și profesionale într-o societate a cunoașterii, în contextul valorilor europene și general-umane.

 • Absolvenții domeniului de formare profesională în Electronică și automatică prin activitatea de proiectare (la nivel de tehnician), fabricare, montare, exploatare și reparație a echipamentelor, a utilajelor și sistemelor de automatizare asigură procesul tehnologic, calitatea serviciilor prestate din cadrul entităților economice în sectoarele industrial, rezidențial, terțial, etc.

Calificarea acordată: Tehnician automatizare a proceselor tehnologice
Durata studiilor: 4 ani – în baza studiilor gimnaziale.

Descrierea succintă a calificării:
Tehnicianul din cadrul ariei profesionale automatizarea proceselor tehnologice este capabil și posedă competențe profesionale necesare să asigure buna funcționare a echipamentului electronic de automatizare ce asigură multiplele procese tehnologice din cadrul unităților economice ale industrie naționale. La formarea profesională a tehnicianului sunt dezvoltate calitățile manageriale cei permit organizarea și conducerea grupurilor de lucru în situațiile când apare necesitatea antrenării mai multor muncitori la exercitarea atribuțiilor de serviciu. În cadrul activității profesionale, tehnicianul din automatizarea proceselor tehnologice este capabile, să monteze și să asigure buna exploatare a echipamentul electronic de automatizare din cadrul proceselor tehnologice, să identifice situațiile de defecțiune a echipamentului și să interacționeze în scopul remedierii acestuia.
Principalele funcții majore îndeplinite sunt: planificarea activității zilnice proprii și a echipei subordonate, utilizarea corectă a instrumentelor și echipamentului din cadrul activității profesionale, asigurare unui mediu corespunzător de sănătate, securitatea în timpul procesului de muncă și protecția antiincendiară, organizarea eficientă a locului de munca propriu și al subordonaților, întocmirea de documente specifice fișei postului, realizarea programului de mentenanță.

Misiunea:  de bază a specialistului Tehnician transporturi, poștă și telecomunicații (specialitatea Comunicații poștale) este formarea unei personalităţi integre şi dezvoltarea competenţelor profesionale, pentru a face față cerinţelor actuale şi de perspectivă ale pieţei forţei de muncă locale şi internaţionale prin:

 • acumularea unui ansamblu de cunoştinţe în Comunicații poștale şi Telecomunicaţii cu scopul dezvoltării profesionale şi personale;
 • formarea şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru activitatea în domeniul respectiv.

Absolvenţii domeniului de formare profesională pot activa în cadrul entităţilor publice sau private în funcție de Tehnician transporturi, poștă și telecomunicații, în calitate de operatori în Oficiile și Agențiile poștale ale Î.S. Poșta Moldovei, în ofiiciile Centrelor de telecomunicații, controlului vamal,  cartatori în secțiile Centrelor și Direcțiilor poștale în cadrul intern și internațional, instructori, trezorieri în Centrele și Direcțiile poștale, însoțitori de poștă, curieri, agenți de comerț, agenți de schimb valutar, agenți la băncile economice și comerciale, tehnicieni de utilizare a echipamentului tehnic și a programelor folosite la prestarea serviciilor poștale și de alt gen. Posibilităţile de avansare pe verticală spre calificări de nivel superior: după 1 an de vechime în muncă pot fi promovați pe scara ierarhică spre posturile de adjuncți, șefi oficii poștale în cele de peste 1100 de Oficii și Agenții poștale, secțiilor și sectoarelor de producție instructori și manageri în unitățile de producție a Î.S. Poșta Moldovei și operatori privați (DHL; TNT; UPS etc.). Ținând cont și de faptul că specialitatea este înrudită cu domeniul financiar-bancar și economic, după o perfecționare succintă sunt, conform estimărilor reale,  solicitați în domeniul comerţ, finaciar-bancar la posturi de operatori, economiști, contabili, vânzători, agenți de schimb valutar, etc.

Dat fiind faptul că serviciul poștal reprezintă sorgintea unui serviciu universal, care funcționează în toate țările lumii fiind reglamentate de reguli și cerințe tehnologice unice absolvenții pot fi angajați fără dificultate în orice țară la posturile sus menționate.

Calificarea: Tehnician transporturi, poștă și telecomunicații

Durata de studii:  4 ani – în baza studiilor gimnaziale

                            

Decrierea succintă a calificării:

Tehnician transporturi, poștă și telecomunicații are competențe transversale caracteristice domeniului, formate prin cunoaşterea unei limbi străine şi a comunicării, a fenomenelor statale şi de drept, a filosofiei şi eticii profesionale, a tehnologiilor informaţionale, a fenomenelor micro și macro economiei, marketingului și managementului. Este autonom și responsabil, interactiv social, se dezvoltă personal şi profesional, este capabil să se adapteze operativ şi eficient la modificările din societate.

Tehnicianul transporturi, poștă și telecomunicații are competențe profesionale caracteristice domeniului și în particular programelor de formare bazate pe cunoștințe, abilități și alte achiziții din Comunicații poștale, transporturi și telecomunicații, să asigure: efectuarea analizei funcţionării eficiente a rețelei poștale, asigurarea indicatorilor de calitate de deservire și a serviciilor prestate, îndeplinirea corectă a proceselor și operațiilor tehnologice de primire, prelucrare, transportare și înmânare a trimiterilor poștale interne și internaționale a presei, prestarea altor servicii aferente. Îndeplinirea cerințelor de deservire, securitate, sănătate și igienă a muncii.

Motivație: Tehnicienii în domeniul Electronicii îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în activitatea de cercetare în electronică, proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea repararea, operarea, întreținerea și repararea echipamentelor electronice.

Descrierea generală a domeniului de formare profesională:
     Misiunea domeniului Electronică este formarea unei personalități integre și dezvoltarea competențelor profesionale, pentru a face față cerințelor actuale și de perspectivă ale pieței forței de muncă locale și internaționale prin:

 • acumularea unui ansamblu de cunoștințe în domeniul electronicii în scopul dezvoltării profesionale și personale;
 • formarea și dezvoltarea competențelor necesare pentru activitatea în domeniul respectiv.

     Absolvenții domeniului de formare profesională Electronică pot activa în cadrul entităților publice sau private în departamentul serviciilor tehnice în calitate de tehnician electronist, tehnician metrolog, maistru electronică, tehnician mentenanță electromecanică-automatică echipamente industriale, tehnician proiectant electronică, radioelectronist stații de emisie radio-TV, tehnician pentru suport tehnic al echipamentelor electronice, tehnician radioelectronist etc.
     Pentru a realiza cu succes această ofertă educațională este necesar să se creeze un mediu educațional adecvat, calitativ și productiv, centrat pe elev, care se va baza pe următoarele principii de organizare a formării:
     Abordarea de pe pozițiile contemporane impune domeniului de formare o serie de cerințe:
crearea unui mediu de învățare autentic, apropiat de mediul afacerilor și relevant intereselor persoanei, pentru realizarea obiectivelor proiectate: însușirea de cunoștințe, formarea de deprinderi și de competențe personale și profesionale;
îmbinarea aspectelor de natură teoretică/practică și cultivarea unor abilități ce pornesc de la realitățile activităților din domeniul sisteme și calculatoare;
structura demersurilor educaționale pe concepția „învață acționând” și dezvoltarea unor dexterități de ordin practic;
valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare a creativității.

 

Calificarea acordată: Tehnician electronică
Durata studiilor: 4 ani – în baza studiilor gimnaziale.

 

Descrierea succintă a calificării:
     Tehnicianul în domeniul electronicii trebuie să asigure: efectuarea analizei funcționării eficiente a echipamentelor electrice și electronice cu folosirea largă a aparatajului de măsură și control; exploatarea echipamentelor electronice; efectuarea operațiilor tehnologice în vederea deservirii tehnice a echipamentelor electrice și electronice; depistarea și înlăturarea defectelor în utilajele electronice deservite; perfectarea documentației tehnologice și altă documentație tehnică în conformitate cu documentele normative în vigoare; folosirea literaturii normative; preîntâmpinarea refuzurilor și defectelor utilajului, depistarea și îndepărtarea lor la timp, organizarea colectivului de subalterni.
Principalele funcții majore îndeplinite sunt: planificarea și organizarea lucrului, alegerea hotărârilor optimale la planificarea lucrărilor în condițiile situațiilor nestandardizate, participarea la aprecierea calității și eficienții economice a activității, asigurarea tehnicii securității pe terenul de producție.

Absolvenții Centrului de Excelență în Energetică și Electronică, specialitatea Electronică pot activa:

 • Tehnician în domeniul deservirii echipamentele electronice (S.A. „TOPAZ”, SRL „ComelPRO”, Compania ADD Grup ş. a.)
 • Staţii radio, studiouri şi centre de radio şi televiziune;
 • Bănci şi firme comerciale dotate cu sisteme ielectronice (Banca Naţională RM, MICB, AIB, Centrul resurselor informaţionale de stat „Registru” ş.a.);
 • Firme specializate în instalarea şi întreţinerea echipamentelor electronice de comunicaţii (Î.S. Centru Naţional pentru Frecvenţe Radio, Î.S. Radiocomunicaţii, SRL STARNET, SRL Sun Communications, SRL SATELIT TV, VIDEO SECURITI SRL, Steinel Electronic SRL etc.);
 • Activităţi în domeniile mentenanţă, servicii, exploatare, dezvoltare sistemelor electronice şi de telecomunicaţii (Î.S. „Servicii Pază a MAI”, SRL GSS – Securitate etc.);
 • Întreprinderi în domeniul schemotehnicii, S.A. INTROSCOP, SRL DRÄXLMAIER, SRL Fujicura;
 • Întreprinderi care îşi desfăşoară activităţile în domeniul TIC.
 

Motivație:  Domeniul telecomunicaţiilor reprezintă astăzi unul dintre cele mai dinamice sectoare de activitatea din economia mondială. Globalizarea şi modernizarea societăţii este bazată pe schimbul rapid, transparent şi calitativ al informaţiilor, astfel reuşita acestora nu poate fi concepută fără un sistem de telecomunicaţii eficient, dezvoltat uniform la nivelul întregii ţări şi interconectat cu sistemul regional şi mondial de telecomunicații.

Descrierea generală a domeniului de formare profesională:

Tehnicianul rețele de telecomunicații lucrează în unitățile care furnizează servicii de telecomunicaţii, instalează reţele şi asigură mentenanţa acestora, în unitățile de producţie a echipamentelor electronice pentru telecomunicații, în unitățile economice care produc montaje/subansamble/echipamente electronice pentru telecomunicații, și în unități economice specializate în întreținerea şi depanarea maşinilor automate şi/sau linii automate de fabricație.

Tehnicianul rețele de telecomunicații realizează o diversitate de operații ce presupun o foarte buna pregătire profesionala, dar şi calități manageriale pentru a conduce echipe de lucru, se asigura ca şi componentele şi echipamentele electronice pentru telecomunicații funcționează la parametrii normali şi monitorizează procesele tehnologice la echipamente electronice. În cadrul unităților de producție, tehnicianul trebuie să cunoască, să monteze, să exploateze, să revizuiască echipamentele dar şi să remedieze defecțiunile electronice, electrice şi mecanice care pot surveni în timpul funcționării acestora. Totodată tehnicianul execută măsurători produselor realizate cu scopul de a înlătura problemele apărute şi efectuează reglajele corespunzătoare, conectarea abonaților la servicii noi de telecomunicați.

Calificarea: tehnician rețele de telecomunicații

Durata de studii: 4 ani – în baza studiilor gimnaziale

                          

Descrierea succintă a calificării:

Pentru realizarea cerințelor ocupației, tehnicianul rețele de telecomunicații trebuie să posede un volum bogat de cunoștințe teoretice şi practice din mai multe domenii (electric, electronic, mecanic, management), deoarece el trebuie să organizeze şi să conducă echipe de lucru şi poate suplini pe oricare din subalterni. În plus are nevoie de o serie de aptitudini, inclusiv manageriale, strict necesare îndeplinirii sarcinilor ce-i revin.

Principalele funcții majore îndeplinite sunt: planificarea activității zilnice proprii şi a echipei subordonate, menținerea unui mediu corespunzător de sănătate, securitate în munca şi prevenirea şi stingerea incendiilor, organizarea locului de munca propriu şi al subordonaților, întocmirea de documente specifice, asigurarea calității lucrărilor executate de el sau de echipa subordonată, realizarea programului de mentenanţă, realizarea activităților de instalare/ montaj echipamente, utilizează instrumente de proces, monitorizarea proceselor industriale, întreținerea instrumentelor/echipamentelor de proces, realizarea activităților de testare/verificare a echipamentelor/instrumentelor de proces.

Post de muncă:

 • Specialist conectări
 • Electromontor
 • Sudor fibră optică
 • Operator suport tehnic
 • Operator suport clienți
 • Operator instalări și deranjamente
 • Consultant vînzări
 • Operator Telemarketing
 • Specilist în sisteme de securitate și alarmă
 • Tehnician al Centrului de Service
 • Instalator al sistemeleor de securitate ș.a.

Angajări la întreprinderi de ramură:

 • MOLDTELECOM
 • SRL STARNET
 • ORANGE
 • MOLDCELL
 • SRL ARAX-IMPEX
 • Î.S. RADIOCOMUNICAȚII ș.a.

 

Învățământul profesional tehnic dual este ”școala fără șomeri” și reprezintă o formă alternativă a învățământului profesional tehnic clasic. Înalt apreciat în țări europene precum Germania, Elveția sau Austria, învățământul dual este centrat atât pe necesitățile elevilor, cât și a angajatorilor. Acesta își propune să ofere șanse egale tuturor tinerilor de a îmbrățișa o profesie care să le aducă beneficii și satisfacție pe termen lung, indiferent de proveniența socială, iar angajatorilor le oferă acces la forță de muncă bine calificată, conform cerințelor.

Responsabilitățile de instruire și formare sunt partajate între cei doi parteneri duali – companie (locul de muncă și instruire practică) și școala profesională. Doar aprox. 30% din durata normativă a programului de instruire se desfășoară în instituția de învățământ, iar celelalte, aprox. 70%, în cadrul agentului economic, astfel accentul fiind pus pe instruirea practică, în condiții similare celor reale de muncă.

La absolvirea studiilor profesionale duale tinerii specialiști au locul de muncă aproape ”în buzunar”!

Tot ce trebuie să reușească pe parcursul studiilor este să demonstreze în fața companiei angajament și dibăcie în meseria sau specialitatea învățată. Practic, un elev care joi susține examenul de calificare, poate fi de luni un proaspăt angajat, cu un salariu bun, cu șanse de a avansa în carieră și cu siguranța zilei de mâine.

Programul de formare profesională 71481 Telecomunicații promovează ideia realizării unui învățământ de performanță – prin calitate în cadrul activităților de formare personală și profesională orientată în următoarele direcții:

 • formare generală – dezvoltarea competențelor care asigură succesul/reușita activității profesionale în toate situațiile de manifestare;
 • formare de profil (teoretică și practică) – acumularea cunoștințelor şi formarea abilităţilor de bază, integrate în competenţe profesionale, calificarea Tehnician în telecomunicații
 • formare opțională – extinderea cunoştinţelor şi dezvoltarea unor aptitudini ale elevilor în domeniul de formare profesională ales sau în alte domenii adiacente.

Specialitatea Telecomunicații este în acord de colaborare  cu întreprinderea SA Moldtelecom, pe parcursul a 2 ani de studii elevii paralel cu studiilor vor activa în cadrul întreprinderii la Serviciul suport tehnic și Serviciul suport client, avind salariu de ucenic și bursă acordată de către instituția de învățământ.

Tehnicianul de telecomunicații lucrează în unitățile care furnizează servicii de telecomunicaţii, instalează reţele şi asigură mentenanţa acestora, în unitățile de producţie a echipamentelor electronice pentru telecomunicații, în unitățile economice care produc montaje/subansamble/echipamente electronice pentru telecomunicații, și în unități economice specializate în întreținerea şi conectarea abonaților noi, la servicii de telecomunicații moderne ( comunicații mobile, internet, IPTV, telefonie fixă)

Principalele funcții majore îndeplinite sunt: planificarea activității zilnice proprii şi a echipei subordonate, menținerea unui mediu corespunzător de sănătate, securitate în munca şi prevenirea şi stingerea incendiilor, organizarea locului de munca propriu şi al subordonaților, întocmirea de documente specifice, asigurarea calității lucrărilor executate de el sau de echipa subordonată, realizarea programului de mentenanţă, realizarea activităților de instalare/ montaj echipamente, utilizează instrumente de proces, monitorizarea proceselor industriale, întreținerea instrumentelor/echipamentelor de proces, realizarea activităților de testare/verificare a echipamentelor/instrumentelor de proces.

Calificarea : tehnician telecomunicații

Durata studiilor: 2 ani – în baza absolvirii Școlii profesionale profil Operator suport tehnic sau deținător al diplomei de BAC

 

Specialitatea accesibilă atât pentru băieți cât și pentru fete.

Cu diploma obținută elevul are posibilitatea de a efectua studii superioare în domeniu.

Facilități pentru elevi:

–      achitarea lunară a salariului de ucenicie, burse de studii;

–      posibilitatea de a participa la concursul: Burse pentru performanțe în Învățământul dual, organizatorii Camera de Comerț și Industrie a RM și proiectul GIZ: Promovarea ÎPT pentru o economie verde.

 

Angajarea în compania partener, se face benevol, în cazul existenței locurilor vacante, iar absolvenții sunt liberi în conturarea traseului propriu profesional în baza calificării obținute (se pot angaja și în alte companii).

 

Calificarea acordată:    Tehnician radioelectronist

Durata studiilor:           4 ani – în baza studiilor gimnaziale.

Descrierea succintă a calificării:

Tehnicianul radioelectronist este capabil: să exploateze, să monteze, să revizuiască echipamentele dar și să remedieze defecțiunile la toate tipurile de echipamente din stațiile de teleradio comunicații și satelit. Deasemenea, tehnicianul execută măsurătorile specifice necesare înlăturării deranjamentelor complexe și efectuării reglajelor speciale la echipamentele din statiile de teleradio comunicații și satelit.

 

Motivație: Tehnicienii în domeniul frigorificii este specialistul care posedă competențe de efectuare a activităților de diagnosticare, deservire, reparație și testare a aparatelor și utilajelor frigorifice de uz casnic și cel industrial.

Descrierea generală a domeniului de formare profesională:

Misiunea domeniului Mecanică și prelucrarea metalelor este pregătirea specialiștilor pentru a activa în calitate de tehnician în frigorifică la întreprinderi și deservire socială a populației, în gospodării, oficii, unități comerciale și la alți agenți economici care utilizează utilaj frigorific, ocupând funcții conform clasificatorului ocupațional.

Pentru a realiza cu succes această ofertă educațională este necesar să se creieze un mediu educațional adecvat, calitativ și productiv, centrat pe elev, care se va baza pe următoarele principii de organizare a formării:

 • crearea unui mediu de învățare autentic, apropiat de mediul afacerilor și relevant intereselor persoanei, pentru realizarea obiectivelor proiectate: însușirea de cunoștințe, formarea de deprinderi și de competențe personale și profesionale;
 • îmbinarea aspectelor de natură teoretică/practică și cultivarea unor abilități ce pornesc de la realitățile activităților din domeniul sisteme și calculatoare;
 • structura demersurilor educaționale pe concepția „învață acționând” și dezvoltarea unor dexterități de ordin practic;
 • valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare a creativității.

Calificarea acordată:    Tehnician frigotehnist

Durata studiilor:           4 ani – în baza studiilor gimnaziale.

 

Descrierea succintă a calificării:

Tehnicianul frigotehnist trebuie să asigure: efectuarea analizei funcționării eficiente a echipamentelor frigorifice cu folosirea largă a aparatajului de măsură și control, diagnosticarea, exploatarea și repararea aparatelor și utilajului frigorific de uz casnic și cel industrial pentru majorarea fiabilității. Această componentă urmărește atât asimilarea cunoștințelor cât și formarea deprinderilor practice.

Absolventul Programului de formare profesională în domeniul Mașini, instalații frigorifice și sisteme de climatizare poate fi angajat în câmpul muncii în diverse unități economice, admiterea în instituțiile de învățământ superior

Principalele funcții majore îndeplinite sunt: planificarea și organizarea lucrului, alegerea hotărârilor optimale la planificarea lucrărilor în condițiile situațiilor nestandardizate, participarea la aprecierea calității și eficienții economice a activității, asigurarea tehnicii securității pe terenul de producție.

Civilizația modernă supradotată cu tehnică, supraelectronizată în toate sferele de activitate umană nu poate exista fără:
•    Măsurare și precizie;
•    Standarde;
•    Calitate.
Lipsa unei componente din cele trei poate duce la catastrofe, tragedii, haos și, ca urmare, la frânarea dezvoltării civilizației. Rolul unui specialist în acest domeniu este de a asigura, din punct de vedere al preciziei, standarde și calități tuturor produselor industriale și alimentare. Pe parcursul anilor de studii elevii vor forma competențe specifice de:
–    formulare și soluționare a problemelor metrologiei și subdomeniilor acesteia cu caracter de studiu și de aplicare;
–    utilizare în activitatea profesională a bazelor tehnice ale specialității;
–    obținere și interpretare a datelor specifice relevante din domeniul metrologiei și subdomeniile acesteia;
–    demonstrare a abilităților practice de rezolvarea problemelor specifice din domeniul metrologiei și subdomeniilor acesteia;
–    aplicare a cunoștințelor în domeniul metrologiei la modelarea matematică și computațională a proceselor metrologice;
–    interpretare a datelor obținute din măsurările și observațiile de laborator;
–    utilizare a metodelor, instrumentelor, utilajului și tehnologiilor moderne pentru activități de măsurare și monitorizare a caracteristicilor și parametrilor dispozitivelor metrologice.
Absolvenții specialității pot activa:
–    la instituțiile de Stat de Metrologie, standarde și certificarea producției;
–    în oficiile de pe teren (regionale) ale acestui departament;
–    la vamă;
–    la fabrici, uzine (în producție);
–    în laboratoarele de expertiză a calității mărfurilor.

Excelență în învățământ

În fiecare an, peste 500 de elevi, specialiști în tehnologii informaționale, electroenergetică, electromecanică, comunicații poștale, metrologie, standarde, certificarea conformității, electronica, aparate radioelectronice de uz casnic, sisteme multimedia, telecomunicații, sisteme de climatizare, sisteme frigorifice, automatică, finalizează cu succes studiile în instituția noastră.

1

Facilități moderne

Campusurile I.P. CEEE se mândresc cu o bibliotecă bogată, săli de lectură moderne, complex sportiv, sală de festivități. De asemenea, instituția noastră deține 4 cămine pentru elevi, ateliere moderne pentru activitatea practică în fiecare dintre cele 13 domenii ale specialităților noastre: Exploatarea sitemelor multimedia, Calculatoare, Rețele de calculatoare, Electroenergetică, Electromecanică, Rețele electrice, Automatizarea proceselor tehnologice, Aparate radioelectronice de uz casnic, Electronică, Comunicații poștale, Mașini, instalații frigorifice și sisteme de climatizare, Metrologie și certificarea conformității Tehnologii și rețele de telecomunicații. 

2

Burse și parteneriate

I.P. CEEE acordă elevilor posibilitatea de a aplica la diferite tipuri de burse sau premii anuale în parteneriat cu agenți economici, MECC, ONG-uri, etc.

3

Stagii de practică

La I.P. CEEE, îți poți desfășura activitatea practică în laboratoarele și atelierele instituției precum și stagiile de practică la întreprinderi.

4

Chișinău

Chișinău este orașul din inima Moldovei, în continuă dezvoltare. Chișinăul are o multitudine de atracții turistice și monumente, cum ar fi Arcul de triumf, monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, Piața Marii Adunări Naționale, Aleea clasicilor, etc. Pe lângă evenimentele ocazionale care au loc la Chișinău, întotdeauna vei găsi un spectacol de teatru sau o expoziție de vizitat. În plus, Chișinăul este orașul festivalurilor, ca CRONOGRAF – Festivalul Internațional de Film Documentar, RAVAC International Film Festival, Festivalul Internațional „Invită Maria Bieșu”, Fetivalul Marțișorului, etc. Aici vei gasi cluburi și cafenele, joburi part time și încă mulți alți elevi și studenți.

5
ÎNTREBĂRI FRECVENTE
OLIMPICII SUNT ADMIȘI FĂRĂ CONCURS
Broșura ADMITERE

Copyright © 2022 CEEE. All Rights Reserved

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV