CONDIȚII DE ÎNMATRICULARE

Termeni de depunere a dosarelor la concursul de admitere

Turul I

La programe de formare profesională tehnică postsecundară:

 • 18 iulie – 06 august 2022, anunțarea rezultatelor concursului până la 8 august 2022, după ora 15:00

Turul II

La programe de formare profesională tehnică postsecundară:

 •   03 august – 14 august 2021, anunțarea rezultatelor concursului până la 16 august 2021

La programe de formare profesională tehnică secundară:

 •   10 august – 21 august 2021, anunțarea rezultatelor concursului până la 23 august2021

Cota de 15%

Se rezervează 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate), prevăzute în planul de admitere cu finanţare bugetară, pentru următoarele categorii de candidaţi:

 • copiii cu dizabilitate severă, accentuată și medie;
 • copiii rămași fără ocrotire părintească;
 • copiii care au cel puțin un părinte cu dizabilitate severă;
 • copiii care au cel puțin un părinte care a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, la acțiunile de luptă din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 • copiii proveniți din familii cu patru şi mai mulţi copii, aflați la întreținerea părinților;
 • copiii de etnie romă;

Desfășurarea concursului de admitere

Concursul de admitere se efectuează în baza mediei notelor anuale la 4 discipline de profil şi mediei notelor de la examenele de absolvire din actul de studii. Înmatricularea se fectuează în ordinea descreşterii mediei de concurs (MC), calculată cu rotunjire până la sutimi, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă:

MC = 0,6 * MNDP + 0,4 * MNEA

 •  MC – mediei de concurs (calculată cu trunchiere
  până la sutimi).
 •  MNDP – media notelor anuale la 4 disciplini de profil.
 •  MNEA – media notelor de la examenele de absolvire.

Au fost stabilite următoarele disciplini de profil:

 • limba de instruire, limba străină, matematica şi informatica pentru specialitățile: ”Calculatoare”, ”Rețele de Calculatoare”, ”Exploatarea sistemelor multimedia”, ”Comunicații poștale”, ”Metrologie și certificarea conformității”;
 • limba de instruire, limba străină, matematica şi fizica pentru specialitățile: ”Electroenergetică”, ”Electromecanică”, ”Rețele electrice”, ”Tehnologii și rețele de telecomunicații”, ”Electronică”, ”Mașini, instalații frigorifice și  sisteme de climatizare”, ”Aparate radioelectronice și tehnică de calcul”, ”Automatizarea proceselor tehnologice”;

Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere la I.P. CEEE

La cererea de înscriere la concurs se vor anexa următoarele documente:

 1. Certificatul de naştere/buletinul de identitate, în copie și original;
 2. Actul de studii, în original cu anexa respectivă;
 3. 6 fotografii 3×4 cm, color;
 4. Buletinul de identitate, în copie și original al unui parinte/tutore, (pentru candidații minori);
 5. Dovada achitării taxei de înscriere (prevederea nu se aplică pentru copii rămași fără ocrotire părintească).

            
Dosarul, după caz, cuprinde suplimentar următoarele documente: 

 1. Copia carnetului de muncă (pentru solicitanții la studii cu frecvență redusă);
 2. Fișa de evaluare psihopedagogică și orientare școlară/profesională emisă de către Serviciul raional/municipal de asistență psihopedagogică pentru candidaţii cu dizabilităţi/CES (copiile autentificate);
 3. Programul individual de reabilitare şi incluziune socială (formularul nr. 2) şi formularul nr. 5, eliberat de Serviciul raional/municipal de asistență psihopedagogică, părţi componente ale Dosarului pentru determinarea gradului de dizabilitate, pentru candidaţii cu dizabilitate (severă, accentuată şi medie);
 4. Adeverinţa eliberată de autoritatea tutelară ori hotărârea instanței de judecată, pentru copiii rămași fără ocrotire părintească (în original);
 5. Certificatul medical corespunzător care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinţilor acestuia (în original);
 6. Actul de studii respectiv pentru copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale care au absolvit şcoli cu statut special, certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală pentru cei care nu au învăţat în şcoli speciale;
 7. Certificatul (legitimația original/copie) care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi Independenţei Republicii Moldova, la acțiunile de luptă din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate în original;
 8. Certificatul despre componenţa familiei și copiile autentificate/originalul certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii);
 9. Diplomele de gradele I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane şi internaţionale pe discipline de profil.

Copyright © 2022 CEEE. All Rights Reserved

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

VIZIUNEA catedrei ,,Management educațional” din Centrul de Excelență în Energetică și Electronică constă în formarea prin educație a cetățeanului modern, competent și capabil să activeze în societatea actuală și viitoare, iar toate acțiunile în acest sens se subscriu motto-ului ,,A instrui pe tineri cum se cuvine nu constǎ în a le vârî în cap o mulţime de cuvinte, fraze, expresiuni şi opiniuni din diferiţi autori, ci a le deschide calea cum sǎ priceapǎ lucrurile.”

                                                                          John Amos Comenius

  MISIUNEA

Centrul de Excelență în Energetică și Electronică ca instituție de învățămînt profesional tehnic nonterțiar asigură pregătire profesională de specialitate a elevilor pentru a putea oferi societății absolvenți capabili de a fi cetățeni activi și eficienți,apți de a se integra în viața societății. În acest context Catedra ,,Management educațional” își asumă responsabilitatea de-a sprijini elevii pentru a-și cunoaște și a-și dezvolta potențialul și aptitudinile în funcție de interesul și motivațiile personale, a-și dezvolta personalitatea încît devenirea lor socială și preofesională să se desfășoare cu succes.

Parteneriat GIZ-CEEE

      Astăzi, 24.05.21 în cadrul I.P. CEEE s-a desfășurat o întrevedere între administrația instituției și dl Vitalie BĂBĂLĂU, reprezentantul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) GmbH ce lucrează în Republica Moldova în numele Ministerului Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ), care pe lângă proiectele implementate în Republica Moldova are implementat și proiectul ce promovează introducerea unui program de formare profesională duală bazat pe nevoi, astfel încât companiile să aibă în viitor suficienți angajați calificați.

Deoarece în carul I.P. CEEE, începând cu anul de studii 2018, s-a implementat forma de învățământ DUAL la două programe de formare profesională nivelul IV: Rețele electrice și Telecomunicații, astăzi s-au discutat avantajele, prioritățile și impedimentele întâlnite pe parcursul dezvoltării formei de învățământ. Formarea consorțiilor între mai mulți agenți economici și instituțiile de învățământ.

De asemenea s-a abordat și tema  cooperării pe viitor în vederea implementării a două proiecte legate de:

 • Digitalizarea formei de predare în cadrul învățământului DUAL
 • Asigurarea cu echipamente TIC a programelor de formare profesională învățământ DUAL.
 

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL COMISIE DE ADMITERE

Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă
8.30 – 16.30 8.30 – 16.30 8.30 – 16.30 8.30 – 16.30 8.30 – 16.30 8.30 – 13.30

Duminică – zi de odihnă

Curricula Electroenergetica ( 71310 ) 2017

1. 71310 – Curriculumul specialităţii>

2. F.01.O.009 Materiale electrotehnice >

3. F.02.O.010 Desen tehnic >

4. F.03.O.011 Masurari electrice si electronice >

5. F.03.O.012 Electrotehnica I >

6. F.04.O.013 Electrotehnica II >

7. F.04.O.014 Electronica de putere >

8. F.07.O.015 Securitatea si sanatatea in munca >

9. F.08.O.016 Economia ramurii >

10. S.02.O.047 Practica la initiere in specialitate (montaj electric) >

11. S.02.O.048 Practica la calculator I >

12. S.03.A.032 Surse regenerabile de energie >

13. S.04.O.017 Aparate electrice >

14. S.04.O.049 Practica la calculator II >

15. S.04.O.050 Practica de instruire I >

16. S.05.O.018 Masini electrice >

17. S.05.O.019 Partea Electrica a Centralelor si statiilor Varianta II >

18. S.06.O.020 Partea electrica a centr. si statiilor II >

19. S.06.O.021 Transportul si distributia en.el. 14.12.16 >

20. S.06.O.051 Practica de instruire II>

21. S.07.O.022 Montarea si Exploatarea Retelelor El. I >

22. S.07.O.023 Alimentarea cu en.el. I >

23. S.07.O.052 Practica tehnologica >

24. S.08.O.024 Alimentarea cu energie electrica II >

25. S.08.O.025 Montarea si Exploatarea Retelelor El. II >

26. S.08.O.053 Practica ce anticipeaza probele de absolvire >

27. G.08.O.003 LIMBA STRAINA APLICATA

28. G.08.O.004 TEHNICI DE COMUNICARE

29. S.01.A.027 GEOMETRIA DISCRIPTIVA

30. S.01.A.028 GRAFICA INGINEREASCA

31. S.01.L.037 ROBOTICA I

32. S.02.L.039 ROBOTICA II

33. S.02.L.041 ILUMINAT ELECTRIC

34. S.03.A.030 PROIECTAREA ASISTATA DE CALCULATOR

35. S.05.L.244 APARATE ELECTRICE DE UZ CASNIC

36. S.04.A.031 TERMOTEHNICA

37. S.04.A.032 MECANICA APLICATA

38. S.05.L.043 UTILAJ ELECTRIC INDUSTRIAL

39. S.06.A.033 ACTIONARI ELECTRICE

40. S.06.A.034 TOLERANTE SI CONTROL DIMENSIONAL

41. S.06.L.045 ELEMENTE SI SISTEME DE AUTOMATIZARE

42. S.07.A.035 PROTECTIA PRIN RELEE

43. U.06.O.005 FILOSOFIA

44. U.07.O.007 ETICA PROFESIONALA

45. U.08.O.008 BAZELE LEGISLATIEI IN DOMENIU

Curricula Electromecanica(71320) 2017

1. Invertarul Curriculum 71320 Electromecanica>

2. F.01.O.009 Materiale electrotehnice >

3. F.02.O.010 Desen tehnic >

4. F.02.O.011 Masurari electrice si electronice >

5. F.03.O.012 Electrotehnica I >

6. F.04.O.013 Electrotehnica II >

7. F.04.O.014 Electronica de putere >

8. F.07.O.015 Securitatea si sanatatea in munca >

9. F.08.O.016 Economia ramurii >

10. S.02.O.047 Practica la initiere in specialitate (montaj electric) >

11. S.02.O.048 Practica la calculator I >

12. S.04.O.017 Aparate electrice >

13. S.04.O.049 Practica la calculator II >

14. S.04.O.050 Practica de instruire >

15. S.05.O.018 Mecanica aplicata >

16. S.05.O.019 Masini electrice I >

17. S.05.O.020 Masini electrice II >

18. S.06.O.021 Acționări electrice >

19. S.06.O.051 Practica de instruire II >

20. S.07.O.022 Montarea si Exploatarea echipamentelor electrice I>

21. S.07.O.023 Utilaj electric industrial I >

22. S.07.O.024 Utilaj electric industrial II >

23. S.07.O.052 Practica de sp.tehnologica >

24. SS.08.O.025 Montarea si exploatarea echipamentului electrice II >

25. S.08.O.026 Producerea, transportul și distribuția energiei electrice >

26. S.08.O.053 Practica ce anticipeaza probele de absolvire >

27. G.08.O.003 LIMBA STRAINA APLICATA

28. G.08.O.004 TEHNICI DE COMUNICARE

29. S.01.A.127 GEOMETRIA DISCRIPTIVA

30. S.01.A.128 GRAFICA INGINEREASCA

31. S.01.L.237 ROBOTICA I

32. S.02.L.141 TOLERANTE SI CONTROL DIMENSIONAL

33. S.02.L.239 ROBOTICA II

34. S.02.L.242 TERMOTEHNICA

35. S.03.A.030 PROIECTAREA ASISTATA LA CALCULATOR

36. S.04.A.231 ACTIONARI PNEUMOHIUDRAULICE

37. S.04.A.232 BAZELE MECATRONICII

38. S.05.L.243 ORGANE DE MASINI

39. S.05.L.244 APARATE ELECTRICE DE UZ CASNIC

40. S.06.A.234 ACTIONARI ELECTRICE AUTOMATIZATE

41. S.06.L.145 ELEMENTE SI SISTEME DE AUTOMATIZARE

42. S.06.L.246 MICROCONTROLERE

43. S.07.A.135 SURSE REGENERABILE DE ENERGIE

44. U.06.O.005 FILOSIFIA

45. U.06.O.005 FILOSOFIA_D

46. U.07.O.007 ETICA PROFESIONALA

47. U.08.O.008 BAZELE LEGISLATIEI IN DOMENIU

 

 

 

CONCURS POSTERE DIGITALE DE CRACIUN

Creații de Craciun

71370 Rețele electrice (DUAL)

 

NOUTATE  ABSOLUTĂ  ÎN PREMIERĂ –  ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL, NIVELUL IV

Calificarea: Tehnician-electrician (Program de Formare Profesională: Rețele electrice)

Termenul de studii: 2 ani

 Programul formării profesionale prin învățământ dual este facilitat de existența unei  baze materiale eficiente, incluzând spații educaționale existente în instituția de învățământ de profil și unitate economică în calitate de bază de practică.

Instituția de învățământ : Centrul de Excelență în Energetică și Electronică Fost Colegiul Politehnic Chișinău, anterior Colegiul Electromecanic Unitatea economică: Î.C.S. Premier Energy SRL fosta Î.C.S. Red Union Fenosa S.A. Departamente: Gestiunea rețelelor; Operarea Rețelelor de tensiune înaltă, medie și joasă
Componenta teoretică: cunoașterea este abilitatea de a acționa Componenta aplicativă: stagiu de practică în mediu real
Termenul : 50% teorie Termenul : 50% practică
Profilul instituției de învățământ: · cadre didactice de specialitate cu stagii de perfecționare în cadrul companiei partener; · săli de studii, laboratoare, ateliere; · cantina, cămin, teren sportiv. Profilul companiei partener: · specialiști calificați cu experiență în domeniu; · servicii specializate; centru de instruire; · echipament de protecție la locul de muncă.
Beneficii pentru elevi: · metode de instruire centrate pe elev; · acces la servicii educaționale; · burse de studii, conform Regulamentului Beneficii pentru elevi: · asistența calificată a practicienilor; · activități practice în mediu real; · salariu de ucenicie
Condiții de admitere: · certificatului de studii liceale sau studii medii de cultură generală/ certificatului de calificare la specialități conexe meseriei inițiale · Alte prevederi/facilități conform Regulamentului de admitere. Condiții de admitere: · Eseu motivațional; · Interviu (admis/respins); · 18 ani împliniți · apt din punct de vedere medical pentru cerințele specifice calificării pentru care se pregătește.
Finalitate: · Diplomă de calificare · Suplimentul/certificat cu discipline studiate (continuarea studiilor la universități de profil) Finalitate: · Angajarea în companie în cazul existentei posturilor vacante
Adresa: Chișinău, str.Melestiu 12, Bloc de studii, cămin: sectorul Centru Adresa: Chișinău, str.A.Doga, 4
Informații suplimentare: www.ceee.md Informații suplimentare: www.gasnaturalfenosa.md

714110 Telecomunicații (DUAL)

Învățământul profesional tehnic dual este ”școala fără șomeri” și reprezintă o formă alternativă a învățământului profesional tehnic clasic. Înalt apreciat în țări europene precum Germania, Elveția sau Austria, învățământul dual este centrat atât pe necesitățile elevilor, cât și a angajatorilor. Acesta își propune să ofere șanse egale tuturor tinerilor de a îmbrățișa o profesie care să le aducă beneficii și satisfacție pe termen lung, indiferent de proveniența socială, iar angajatorilor le oferă acces la forță de muncă bine calificată, conform cerințelor.

Responsabilitățile de instruire și formare sunt partajate între cei doi parteneri duali – companie (locul de muncă și instruire practică) și școala profesională. Doar aprox. 30% din durata normativă a programului de instruire se desfășoară în instituția de învățământ, iar celelalte, aprox. 70%, în cadrul agentului economic, astfel accentul fiind pus pe instruirea practică, în condiții similare celor reale de muncă.

La absolvirea studiilor profesionale duale tinerii specialiști au locul de muncă aproape ”în buzunar”!

Tot ce trebuie să reușească pe parcursul studiilor este să demonstreze în fața companiei angajament și dibăcie în meseria sau specialitatea învățată. Practic, un elev care joi susține examenul de calificare, poate fi de luni un proaspăt angajat, cu un salariu bun, cu șanse de a avansa în carieră și cu siguranța zilei de mâine.

Programul de formare profesională 714110 Telecomunicații promovează ideia realizării unui învățământ de performanță – prin calitate în cadrul activităților de formare personală și profesională orientată în următoarele direcții:

 •  formare generală – dezvoltarea competențelor care asigură succesul/reușita activității profesionale în toate situațiile de manifestare;
 • formare de profil (teoretică și practică) – acumularea cunoștințelor şi formarea abilităţilor de bază, integrate în competenţe profesionale, calificarea Tehnician în telecomunicații
 • formare opțională – extinderea cunoştinţelor şi dezvoltarea unor aptitudini ale elevilor în domeniul de formare profesională ales sau în alte domenii adiacente.

 

Specialitatea Telecomunicații este în acord de colaborare  cu întreprinderea SA Moldtelecom, pe parcursul a 2 ani de studii elevii paralel cu studiilor vor activa în cadrul întreprinderii la Serviciul suport tehnic și Serviciul suport client, avind salariu de ucenic și bursă acordată de către instituția de învățământ.

 

Tehnicianul de telecomunicații lucrează în unitățile care furnizează servicii de telecomunicaţii, instalează reţele şi asigură mentenanţa acestora, în unitățile de producţie a echipamentelor electronice pentru telecomunicații, în unitățile economice care produc montaje/subansamble/echipamente electronice pentru telecomunicații, și în unități economice specializate în întreținerea şi conectarea abonaților noi, la servicii de telecomunicații moderne ( comunicații mobile, internet, IPTV, telefonie fixă)

 

Principalele funcții majore îndeplinite sunt: planificarea activității zilnice proprii şi a echipei subordonate, menținerea unui mediu corespunzător de sănătate, securitate în munca şi prevenirea şi stingerea incendiilor, organizarea locului de munca propriu şi al subordonaților, întocmirea de documente specifice, asigurarea calității lucrărilor executate de el sau de echipa subordonată, realizarea programului de mentenanţă, realizarea activităților de instalare/ montaj echipamente, utilizează instrumente de proces, monitorizarea proceselor industriale, întreținerea instrumentelor/echipamentelor de proces, realizarea activităților de testare/verificare a echipamentelor/instrumentelor de proces.

 

Calificarea : tehnician telecomunicații

Durata studiilor: 2 ani – în baza absolvirii Școlii profesionale profil Operator suport tehnic sau deținător al diplomei de BAC

Specialitatea accesibilă atât pentru băieți cât și pentru fete.

Cu diploma obținută elevul are posibilitatea de a efectua studii superioare în domeniu.

Facilități pentru elevi:

     achitarea lunară a salariului de ucenicie, burse de studii;

     posibilitatea de a participa la concursul: Burse pentru performanțe în Învățământul dual, organizatorii Camera de Comerț și Industrie a RM și proiectul GIZ: Promovarea ÎPT pentru o economie verde.

 

Angajarea în compania partener, se face benevol, în cazul existenței locurilor vacante, iar absolvenții sunt liberi în conturarea traseului propriu profesional în baza calificării obținute (se pot angaja și în alte companii).

Locuri declarate vacante, după primul an de studiu, la programele de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară

 

Nr d/oCodSpecialitateaBugetContract
1.21110Exploatarea sistemelor multimedia136
2.61110Calculatoare218
3.61230Rețele de calculatoare043
4.71310Electroenergetică016
5.71320Electromecanică45
6.71410Aparate radioelectronice de uz casnic440
7.71420Automatizarea proceselor tehnologice435
8.71430Comunicații poștale75
9.71440Electronică116
10.71480Tehnologi și rețele de telecomunicații040
11.71510Mașini, instalații frigorifice și sisteme de climatizare115
12.71570Metrologie și certificarea conformității55

* Concursul pentru locurile vacante se organizează pentru elevii, cu situatia scolară încheiată:

1) ai anului întâi de studii la programele de formare profesională tehnică postsecundară;

2) ai claselor a X – a de liceu, în condițiile în care diferențele de program nu depăsesc 6 unități de curs/discipline/module conform Planului de înväțământ pentru specialitatea respectivă.