CONDIȚII DE ÎNMATRICULARE

Termeni de depunere a dosarelor la concursul de admitere 2020

Turul I

La programe de formare profesională tehnică postsecundară:

 •   13 iulie – 01 august 2020, anunțarea rezultatelor concursului până la 3 august 2020

La programe de formare profesională tehnică secundară:

 •   13 iulie – 08 august 2020, anunțarea rezultatelor concursului până la 10 august 2020

Turul II

La programe de formare profesională tehnică postsecundară:

 •   04 august – 15 august 2020, anunțarea rezultatelor concursului până la 17 august 2020

La programe de formare profesională tehnică secundară:

 •   11 august – 22 august 2020, anunțarea rezultatelor concursului până la 24 august2020

Cota de 15%

Se rezervează 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate), prevăzute în planul de admitere cu finanţare bugetară, pentru următoarele categorii de candidaţi:

 • copiii cu dizabilitate severă, accentuată și medie;
 • copiii rămași fără ocrotire părintească;
 • copiii care au cel puțin un părinte cu dizabilitate severă;
 • copiii care au cel puțin un părinte care a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, la acțiunile de luptă din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 • copiii proveniți din familii cu patru şi mai mulţi copii, aflați la întreținerea părinților;
 • copiii de etnie romă;

Desfășurarea concursului de admitere

Concursul de admitere se efectuează în baza mediei notelor anuale la 4 discipline de profil şi mediei notelor de la examenele de absolvire din actul de studii. Înmatricularea se fectuează în ordinea descreşterii mediei de concurs (MC), calculată cu rotunjire până la sutimi, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă:

MC = 0,6 * MNDP + 0,4 * MNEA

 •  MC – mediei de concurs (calculată cu trunchiere
  până la sutimi).
 •  MNDP – media notelor anuale la 4 disciplini de profil.
 •  MNEA – media notelor de la examenele de absolvire.

Au fost stabilite următoarele disciplini de profil:

 • limba de instruire, limba străină, matematica şi informatica pentru specialitățile: ”Calculatoare”, ”Rețele de Calculatoare”, ”Exploatarea sistemelor multimedia”, ”Comunicații poștale”, ”Metrologie și certificarea conformității”;
 • limba de instruire, limba străină, matematica şi fizica pentru specialitățile: ”Electroenergetică”, ”Electromecanică”, ”Rețele electrice”, ”Tehnologii și rețele de telecomunicații”, ”Electronică”, ”Mașini, instalații frigorifice și  sisteme de climatizare”, ”Aparate radioelectronice și tehnică de calcul”, ”Automatizarea proceselor tehnologice”;
 • matematica şi fizica pentru meseria ”Electromecanic mașini și echipamente electrice” și pentru meseriaOperator pentru suportul tethnic al calculatoarelor”.

Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere la I.P. CEEE

La cererea de înscriere la concurs se vor anexa următoarele documente:

 1. Certificatul de naştere/buletinul de identitate, în copie și original;
 2. Actul de studii, în original cu anexa respectivă;
 3. 6 fotografii 3×4 cm, color;
 4. Buletinul de identitate, în copie și original al unui parinte/tutore, (pentru candidații minori);
 5. Dovada achitării taxei de înscriere (prevederea nu se aplică pentru copii rămași fără ocrotire părintească).

            
Dosarul, după caz, cuprinde suplimentar următoarele documente: 

 1. Copia carnetului de muncă (pentru solicitanții la studii cu frecvență redusă);
 2. Fișa de evaluare psihopedagogică și orientare școlară/profesională emisă de către Serviciul raional/municipal de asistență psihopedagogică pentru candidaţii cu dizabilităţi/CES (copiile autentificate);
 3. Programul individual de reabilitare şi incluziune socială (formularul nr. 2) şi formularul nr. 5, eliberat de Serviciul raional/municipal de asistență psihopedagogică, părţi componente ale Dosarului pentru determinarea gradului de dizabilitate, pentru candidaţii cu dizabilitate (severă, accentuată şi medie);
 4. Adeverinţa eliberată de autoritatea tutelară ori hotărârea instanței de judecată, pentru copiii rămași fără ocrotire părintească (în original);
 5. Certificatul medical corespunzător care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinţilor acestuia (în original);
 6. Actul de studii respectiv pentru copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale care au absolvit şcoli cu statut special, certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală pentru cei care nu au învăţat în şcoli speciale;
 7. Certificatul (legitimația original/copie) care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi Independenţei Republicii Moldova, la acțiunile de luptă din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate în original;
 8. Certificatul despre componenţa familiei și copiile autentificate/originalul certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii);
 9. Diplomele de gradele I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane şi internaţionale pe discipline de profil.

Copyright © 2020 CEEE. All Rights Reserved

În atenția elevilor anului I de studii:
Verifică, în corespundere cu specialitatea, grupa în care ești, numele si prenumele diriginților:

Vezi aici
X

PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL COMISIE DE ADMITERE

Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă
8.30 – 16.30 8.30 – 16.30 8.30 – 16.30 8.30 – 16.30 8.30 – 16.30 8.30 – 13.30

Duminică – zi de odihnă

Locuri declarate vacante, după primul an de studiu, la programele de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară

 

Nr d/oCodSpecialitateaBugetContract
1.21110Exploatarea sistemelor multimedia136
2.61110Calculatoare218
3.61230Rețele de calculatoare043
4.71310Electroenergetică016
5.71320Electromecanică45
6.71410Aparate radioelectronice de uz casnic440
7.71420Automatizarea proceselor tehnologice435
8.71430Comunicații poștale75
9.71440Electronică116
10.71480Tehnologi și rețele de telecomunicații040
11.71510Mașini, instalații frigorifice și sisteme de climatizare115
12.71570Metrologie și certificarea conformității55

* Concursul pentru locurile vacante se organizează pentru elevii, cu situatia scolară încheiată:

1) ai anului întâi de studii la programele de formare profesională tehnică postsecundară;

2) ai claselor a X – a de liceu, în condițiile în care diferențele de program nu depăsesc 6 unități de curs/discipline/module conform Planului de înväțământ pentru specialitatea respectivă.